Τροχοί & TIR

Μετακόμιση εξοπλισμού υπ. Μεταφορών. Διαγωνισμός 62.000 ευρώ

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω της ανάγκης εγκατάστασης νέων και μετεγκατάστασης υφιστάμενων Υπηρεσιών, σε κτίρια εντός του Νομού Αττική
Παρασκευή 22/12/2023 - 15:25
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω της ανάγκης εγκατάστασης νέων και μετεγκατάστασης υφιστάμενων Υπηρεσιών, σε κτίρια εντός του Νομού Αττικής, πρόκειται να προβεί στη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με προϋπολογισμό 62.000 ευρώ.

Περιγραφή Υπηρεσίας:

1. Μετακόμιση – μεταφορά της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, από το κτήριο επί της Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, στο κτήριο επί της οδού Μουστοξύδη 7, Αθήνα. 

2. Μετακόμιση – μεταφορά του Γραφείου της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων και της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25), από το κτήριο επί της Λ. Κηφισίας 37-39, Μαρούσι, στο κτήριο επί της Χαριλάου Τρικούπη 182, Αθήνα.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 6508595 και e-mail: dplm@yme.gov.gr

PreviousNext