Τροχοί & TIR

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης οχημάτων στο εμπορικό τρίγωνο. Διαγωνισμός 2.419.354,84 ευρώ

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει διαγωνισμό για το Υποέργο 8: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», στο πλαίσιο ένταξης τ
Παρασκευή 22/12/2023 - 15:32
Κοινοποίηση στα Social Media

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει διαγωνισμό για το Υποέργο 8: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», στο πλαίσιο ένταξης του έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ – Υποέργο 1 – Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των αξίας 2.419.354,84 € άνευ Φ.Π.Α. 24% (3.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 284354

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27/12/2023 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/01/2024 και ώρα 12:00

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, κα Καλλιόπη Πάλλη, τηλ.: 2132082955, και κα Αικατερίνη Μπαρμπαρή τηλ. 2132082919, e-mail: a.mparmpari@athens.gr email:k.palli@athens.gr και t.dimosion.symvaseon@athens.gr, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητα, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης, Τμήμα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, email: t.tpe@athens.gr, o.vasoglou@athens.gr, Πληροφορίες: Όλγα Βάσογλου, τηλ.: 210 5277174, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

PreviousNext