Μικρή μείωση παρατηρήθηκε στα φορτία με βάση το βάρος τους κατά το 2019, σύμφωνα με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία με βάση τα τονοχιλιόμετρα. Έτσι, ενώ τα ΦΙΧ διακινούν σχεδόν τριπλάσια φορτία σε βάρος, τα ΦΔΧ πραγματοποιούν τρεις φορές περισσότερα τονοχιλιόμετρα που σημαίνει ότι τα ΦΙΧ διακινούν περισσότερα φορτία σε κοντινές αποστάσεις, ενώ τα ΦΔΧ περισσότερα φορτία σε μακρινές αποστάσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, παρατηρείται μείωση του βάρους των φορτίων/ εμπορευμάτων που διακινήθηκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα, το έτος 2019 σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμένα, το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν το έτος 2019 με φορτηγά ιδιωτικής χρήσεως ανήλθε σε 259.380,8 χιλιάδες τόνους σημειώνοντας μείωση 2,7% σε σύγκριση με το 2018 και τα τονοχιλιόμετρα σε 6.207.170,2 χιλ., σημειώνοντας μείωση 4,0% σε σχέση με το 2018. Το βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με φορτηγά δημοσίας χρήσεως ανήλθε σε 94.700,8 χιλ. τόνους σημειώνοντας μείωση 0,8% και τα τονοχιλιόμετρα σε 21.989.785,0 χιλ. σημειώνοντας μείωση 3,6% σε σχέση με το 2018.

Σε ό,τι αφορά στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπορευμάτων) το έτος 2019 έναντι του έτους 2018 παρατηρείται αύξηση 13,6% στην κατηγορία «Εμπορεύματα σε παλέτες» και 8,4% στην κατηγορία «Υγρά χύμα». Μείωση παρουσιάζεται στην κατηγορία «Κινητές αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 35,0%.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα περιφερειακά στοιχεία φορτώσεων και εκφορτώσεων, που πραγματοποιήθηκαν με φορτηγά εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών, σε τόνους και τονοχιλιόμετρα. Από την άποψη του βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών, στις εθνικές μεταφορές, παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακεδονία και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά στο βάρος των φορτίων που διακινήθηκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία και ακολούθως στην Αττική, ενώ στις εκφορτώσεις προηγείται η Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

Μεταφορικό έργο σε τόνους και τονοχιλιόμετρα των φορτηγών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ταξινομημένων στην Ελλάδα κατά είδος ιδιοκτησίας του οχήματος (Ι.Χ. και Δ.Χ.), ετών 2018-2019

Ποσοστιαία κατανομή του βάρους φορτωθέντων εμπορευμάτων εθνικών οδικών μεταφορών κατά περιφέρεια φόρτωσης, έτους 2019