Τροχοί & TIR

Μισθοί και επιδόματα οδηγών πούλμαν

Μετά την κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες συμβάσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων περ
Τρίτη 30/07/2019 - 16:07
Κοινοποίηση στα Social Media
Μισθοί και επιδόματα οδηγών πούλμαν
Μισθοί και επιδόματα οδηγών πούλμαν

Μετά την κήρυξη ως υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες συμβάσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις άλλων περιοχών της χώρας.

Αν και κάθε σύμβαση που κηρύσσεται υποχρεωτική φέρει την υπογραφή των προέδρων των τοπικών σωματείων οδηγών και των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, οι διαφορές είναι ελάχιστες και κυρίως έχουν να κάνουν με ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης περιοχής. Ας δούμε λοιπόν τα σημαντικότερα σημεία  στο μισθό και στα επιδόματα της σύμβασης των Κρητών οδηγών πούλμαν ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει εικόνα των αμοιβών είτε είναι ήδη οδηγός τουριστικού λεωφορείου, είτε πρόκειται να εισέλθει στο επάγγελμα:

1. Ο βασικός μισθός ορίζεται στα 763,70 ευρώ, αυξανόμενος ανά τριετία και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οδηγού, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΑΜΟΣ ΕΓΓΑΜΟΣ 1 ΠΑΙΔΙ 2 ΠΑΙΔΙΑ 3 ΠΑΙΔΙΑ
1ο 0-3 824,8 901,2 939,36 977,55 1015,73
2ο 3-6 916,44 992,82 1031 1069,19 1107,37
3ο 6-9 954,63 1031 1069,19 1107,37 1145,55
4ο 9-12 1038,63 1115 1153,19 1191,38 1229,57
5ο 12-15 1168,46 1244,83 1283,03 1321,21 1359,4
6ο 15-18 1206,65 1283,03 1321,21 1359,3 1397,58
7ο 18-21 1244,83 1321,21 1359,4 1397,58 1435,76
8ο 21-24 1283,03 1359,4 1397,58 1435,76 1473,95
9ο 24-27 1321,21 1397,58 1435,76 1473,95 1512,13
10ο 27-30 1359,4 1435,76 1473,95 1512,13 1550,32
11ο 30-35 1397,6 1473,95 1512,13 1550,321 1588,5

 

Διευκρινίζεται ότι στους παραπάνω πίνακες κλιμακίων συμπεριλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα παρακάτω επιδόματα υπολογιζόμενα όλα επί του βασικού μισθού:

α) Επίδομα προϋπηρεσίας 6% για τον νεοπροσλαμβανόμενο.

β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας ως εξής:

  • 1ο κλιμάκιο: 2%

  • 2ο κλιμάκιο : 9%

  • 3ο κλιμάκιο : 9%

  • 4ο κλιμάκιο : 15%

  • 5ο κλιμάκιο και άνω: 27%

γ) Επίδομα τριετιών από ποσοστό 5% για κάθε συμπληρωμένη τριετία και μέχρι 10 συνολικά τριετίες.

Για την καταβολή των επιδομάτων προϋπηρεσίας, πολυετούς υπηρεσίας και τριετιών, ως προϋπηρεσία νοείται το σύνολο της προϋπηρεσίας του οδηγού σε οποιονδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα βιβλιάρια κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή άλλα σχετικά δημόσια έγγραφα.

δ) Επίδομα γάμου από ποσοστό 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται στους εγγάμους μισθωτούς καθώς και στους χήρους-ες και διαζευγμένους-ες με τις προϋποθέσεις του Ν. 1849/89.

ε) Επίδομα παιδιών από ποσοστό 5% για ένα παιδί, 10% για δύο παιδιά και 15% για τρία παιδιά, μέχρι την ηλικία των 18 ετών συμπληρωμένων. Εφ' όσον τα παιδιά σπουδάζουν σε οποιουδήποτε επιπέδου σχολή (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ.) το επίδομα αυτό παρατείνεται μέχρι την συμπλήρωση των σπουδών τους και πάντως όχι μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των 25 ετών και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι τα επιδοτούμενα παιδιά δεν εργάζονται και έχει γνωστοποιηθεί νόμιμα η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών στον εργοδότη.

3. Οι παραπάνω μισθοί αφορούν σε πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση και σε οκτώ (8) ώρες εργασίας την ημέρα. Σε περίπτωση υπέρβασης της 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης και μέχρι 12 ώρες υπάρχει νόμιμη υπερωριακή εργασία, της οποίας οι 100 πρώτες ώρες αμείβονται με το ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά ποσοστό 50%, ενώ οι υπόλοιπες με το ωρομίσθιο προσαυξημένο με ποσοστό 75%. Η απασχόληση κατά την 13η ώρα αποτελεί επίσης νόμιμη υπερωρία και αμείβεται με προσαύξηση του ωρομισθίου κατά 100%. Η τυχόν απασχόληση πέραν της 13ης ώρας συνιστά παράνομη υπερωριακή απασχόληση και ο μισθωτός δικαιούται το καταβαλλόμενο ωρομίσθιό του προσαυξημένο κατά 100%.

4. Τα δύο ρεπό που δικαιούται ο οδηγός κάθε εβδομάδα χορηγούνται συνεχόμενα και με τρόπο που να μην υπερβαίνει πενθήμερη εργασία συνεχών ημερών απασχόλησης. Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούται ο εργοδότης να χορηγεί σε μηνιαία βάση, αθροιστικά, το σύνολο των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης του οδηγού.

Άρθρο 3

Όροι καταβολής οικογενειακών επιδομάτων

Από κάθε μισθωτό, συγχρόνως με την πρόσληψή του, ο εργοδότης ζητά εγγράφως την οικογενειακή του κατάσταση και την προϋπηρεσία του ως οδηγού. Εντός δύο μηνών από την πρόσληψή του υποχρεούται ο εργαζόμενος να προσκομίσει στον εργοδότη του τις ληξιαρχικές πράξεις γάμου και γεννήσεως τέκνων, καθώς και τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας του ως οδηγού, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να του χορηγεί και έγγραφη βεβαίωση της προσκομίσεως αυτών.

Σε περίπτωση μή τηρήσεως αυτής της διαδικασίας δεν γεννάται δικαίωμα απολήψεως των σχετικών προσαυξήσεων - επιδομάτων.

Άρθρο 4

Λοιπά επιδόματα

Στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που υπάγονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. καταβάλλονται και τα ακόλουθα τακτικά επιδόματα:

α) Εποχιακό Επίδομα σε ποσοστό 7,5% επί του βασικού μισθού, ανερχόμενο σε 57,27 ευρώ. Το ως άνω επίδομα καταβάλλεται στους οδηγούς που απασχολούνται από 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

β) Επίδομα φορτοεκφόρτωσης αποσκευών (Τ/Ρ):

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τον αριθμό των θέσεων του λεωφορείου, ως εξής:

Αριθμός θέσεων λεωφορείου Επίδομα
έως 30 θέσεις: 7,00 €
από 31 έως 55 θέσεις 12,00 €
από 55 θέσεις και άνω και διώροφο 19,00 €

Ρητά συμφωνείται ότι, όταν ο εργοδότης διαθέσει το λεωφορείο με τον οδηγό του για την πραγματοποίηση τράνφερ πελατών τρίτου, υπόχρεος για την καταβολή της αμοιβής του οδηγού είναι ο εργοδότης του, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλει και να συνυπολογίζει τις αποδοχές αυτές στην εκάστοτε μηνιαία μισθοδοσία του οδηγού.

Άρθρο 5

Αποζημίωση γεύματος - δείπνου - διανυκτέρευσης και διαμονής στο εξωτερικό.

Στους υπαγόμενους στην παρούσα ΣΣΕ μισθωτούς καταβάλλονται:

α) Αποζημίωση γεύματος ποσού 7,50 ευρώ, εφ' όσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα γεύματος δικαιούται ο/η οδηγός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 11:00 έως 14:30 τουλάχιστον,

β) Αποζημίωση δείπνου ποσού 7,50 ευρώ, εφόσον οι συνθήκες εργασίας καθιστούν αδύνατη την εστίαση του μισθωτού στην κατοικία του. Επίδομα δείπνου δικαιούται ο/η μισθωτός που απασχολείται κατά το χρονικό διάστημα από 20:00 έως 22:00 τουλάχιστον.

Ρητά συμφωνείται ότι ο εργοδότης έχει την διακριτική ευχέρεια αντί των παραπάνω επιδομάτων α' και β' να χορηγεί αυτούσιο γεύμα ή δείπνο στο ίδιο εστιατόριο που γευματίζουν οι επιβάτες του λεωφορείου ή στο πλησιέστερο ξενοδοχείο, μόνο εφ' όσον πρόκειται για κλειστό γκρούπ ή Κρητική βραδιά.

γ) Αποζημίωση διανυκτέρευσης σε ποσό ίσο με το 1/2 του ημερομισθίου, εφ' όσον λόγω των συνθηκών εργασίας επιβάλλεται η διανυκτέρευση του οδηγού σε τόπο διάφορο της κατοικίας του.

δ) Αποζημίωση για διαμονή στο εξωτερικό: Στους οδηγούς που πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση ποσού 20,68 ευρώ.

Άρθρο 6

Βιβλία Δρομολογίων

Τα βιβλία δρομολογίων, τα οποία εκδίδονται εις τριπλούν, θα τηρούνται με επιμέλεια και συνέπεια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία από τα μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα.

Το περιεχόμενο των καταχωρήσεων στα βιβλία αυτά, εφ' όσον φέρουν την υπογραφή του εργαζόμενου, αποτελεί πλήρη απόδειξη των ωρών οδήγησης ή απασχόλησης του οδηγού. Από το βιβλίο αυτό, αμέσως μετά την εξάντλησή του και την παράδοσή του με απόδειξη στον εργοδότη, ο τελευταίος και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών υποχρεούται να χορηγεί αντίγραφα στον οδηγό που το συνέταξε, ύστερα από αίτησή του. Τα παραπάνω βιβλία με την εξάντλησή τους και την παράδοσή τους στον εργοδότη, μέσα σε προθεσμία τριών μηνών θα παραδίδονται στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας.

PreviousNext