Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων. Τι είναι και ποιους ενδιαφέρει

Δευ, 21/03/2022 - 11:39

Με σκοπό την ανάπτυξη και οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας και ελέγχου της τήρησης των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εισαγωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη χώρα μας, το υπ. Μεταφορών προχώρησε στη σύσταση και λειτουργία του Μητρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων, αναφερόμενο ως Μ.Ε.Μ.Ο.

Στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται υποχρεωτικά από τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα τα κάτωθι στοιχεία:

α) αριθμός πλαισίου,

β) κατηγορία (μεταφοράς προσώπων Μ1, Μ2 και Μ3, μεταφοράς αγαθών Ν1, Ν2 και Ν3, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα Ο1, Ο2 και Ο3),

γ) κατασκευαστικός οίκος,

δ) μοντέλο, τύπος, παραλλαγή έκδοση,

ε) κυβισμός του κινητήρα,

στ) μέγιστο μικτό βάρος (αν πρόκειται για όχημα κατηγορίας Ν1, Ν2, Ν3, Ο1,Ο2,Ο3),

ζ) θέσεις καθημένων (αν πρόκειται για όχημα Μ1,Μ2,Μ3),

η) εκ κατασκευής αντιρρυπαντική τεχνολογία,

θ) συνδυασμένες και σταθμισμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,

ι) ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην αλλοδαπή,

ια) ημερομηνία λήξης δελτίου Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή (εφόσον είναι υπόχρεο στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου),

ιβ) αριθμός ΔΑΟ (Δήλωση Άφιξης Οχήματος),

ιγ) ημερομηνία ΔΑΟ,

ιδ) αριθμός Πιστοποιητικού ταξινόμησης,

ιε) ημερομηνία Πιστοποιητικού ταξινόμησης,

ιστ) ημερομηνία κατάθεσης αίτησης χορήγησης 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα,

ιζ) εκκρεμείς ανακλήσεις ασφαλείας.

Επιπροσθέτως, στο Μ.Ε.Μ.Ο. καταχωρούνται και τα εξής ψηφιοποιημένα αντίγραφα για κάθε εισαγόμενο μεταχειρισμένο όχημα:

α) η βεβαίωση του αντιπροσώπου και οι πληροφορίες εξοπλισμού, στην περίπτωση κατά την οποία κατατίθενται υποχρεωτικά στο τελωνείο για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας του,

β) το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου στην αλλοδαπή, εφόσον το όχημα είχε καταστεί, σε προγενέστερο χρόνο, υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με τη συχνότητα ελέγχου του κράτους-μέλους της προηγούμενης κυκλοφορίας του,

γ) το πιστοποιητικό συμμόρφωσης έγκρισης τύπου,

δ) το παραστατικό πώλησης από τον αλλοδαπό διανομέα,

ε) η διαγεγραμμένη άδεια κυκλοφορίας του της αλλοδαπής και,

στ) το πιστοποιητικό ταξινόμησής του.

Όλα τα παραπάνω καταχωρούνται στο Μ.Ε.Μ.Ο, το οποίο αποτελεί σύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και, όπως αναφέρθηκε, αποτελεί υποχρέωση των εισαγωγέων μεταχειρισμένων οχημάτων, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων και ρυμουλκουμένων ανεξάρτητα από αριθμό θέσεων ή τονάζ.