Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής εγκυκλίου, δίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και συμπληρωματικές προσωρινές οδηγίες, οι οποίες ισχύουν έως την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος στο μηχανογραφικά σύστημα:

1. Αποχαρακτηρισμός. Στις περιπτώσεις όπου για τη θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, απαιτείται ο αποχαρακτηρισμός του παλαιού οχήματος, η διαδικασία του αποχαρακτηρισμού θα πραγματοποιείται χειρόγραφα και θα καταγράφεται στο φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού ταξινόμησης ή στο θεωρημένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας που χορηγείται στον ιδιοκτήτη.

2. Προσωρινή ακινησία. Η θέση φορτηγών σε προσωρινή ακινησία από τις περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών, όπου προβλέπεται, γίνεται χειρόγραφα. Με την αποκατάσταση του συστήματος η ακινησία θα καταχωρηθεί αναδρομικά από την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης ακινησίας.

3. Για την εφαρμογή των διαδικασιών των σημείων 1(β) και 1(γ) της σχετικής εγκυκλίου διευκρινίζονται τα εξής:

Σε μεταβίβαση ΦΙΧ, όταν ο αγοραστής έχει έδρα σε διαφορετική Περιφέρεια από τον πωλητή, η διαδικασία της μεταβίβασης ολοκληρώνεται από την υπηρεσία μεταφορών του αγοραστή, όπου διαβιβάζεται ο φάκελος του οχήματος, με αίτημα του πωλητή. Ο πωλητής με την αίτησή του συνυποβάλλει τα δικαιολογητικά της πώλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις αναλόγως της περίπτωσης (τιμολόγιο πώλησης κλπ), τα οποία διαβιβάζονται μαζί με τον φάκελο στην υπηρεσία μεταφορών του αγοραστή, που προβαίνει στις ενέργειες του σημείου 1(β) ή 1(γ) της εγκυκλίου, δηλαδή κάνει και τη μεταβίβαση και τη θέση σε κυκλοφορία. Μετά την επαναλειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος, το σύνολο των καταχωρήσεων στο σύστημα θα γίνει από την υπηρεσία μεταφορών του αγοραστή, με βάση τα στοιχεία του φακέλου του οχήματος.

4. Σε μεταβίβαση ΦΔΧ, όταν πωλητής και αγοραστής ανήκουν σε διαφορετική συγκοινωνιακή περιοχή, ολόκληρη η ανωτέρω διαδικασία (μεταβίβαση - θέση σε κυκλοφορία) θα ολοκληρώνεται από την υπηρεσία όπου βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος (υπηρεσία του πωλητή). Το τέλος αδείας του άρθρου 26 ν. 2873/2000 (Α' 285) στην περίπτωση αυτή εισπράττεται από την υπηρεσία που εκδίδει την άδεια κυκλοφορίας.

Επιτρέπεται η μεταβίβαση οχήματος, στο οποίο έχει χορηγηθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, σύμφωνα με το σημείο 1(α) της σχετικής εγκυκλίου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο της υφιστάμενης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με το σημείο 1(β), εφόσον η μεταβίβαση πραγματοποιείται από την ίδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών που χορήγησε τα ανωτέρω θεωρημένα έγγραφα κυκλοφορίας, στα οποία αποτυπώνονται με τον ίδιο τρόπο τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη σε κάθε επόμενη μεταβίβαση του οχήματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες 1.(α) και 1.(β) αντίστοιχα.

5. Αρχική χορήγηση ΦΔΧ: Η αρχική χορήγηση ΦΔΧ του άρθρου 5 ν.3887/2010 είναι δυνατή έως την αποκατάσταση του μηχανογραφικού συστήματος με πράξη που εκδίδει η αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου μας μέσω του Π.Σ. ΙΡΙΔΑ και μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dem@yme.gov.gr . Η καταχώριση των αρχικών χορηγήσεων ΦΔΧ και η απόδοση νέου αριθμού δικαιώματος (Φ1) στο μηχανογραφικό σύστημα θα γίνει αναδρομικά από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης χορήγησης. Μετά την αποκατάσταση του συστήματος, οι περιφερειακές υπηρεσίες μεταφορών θα ενημερώνουν με έγγραφό τους τη Διεύθυνση Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών ότι (α) καταχωρήθηκε η αρχική χορήγηση που δόθηκε με τη συγκεκριμένη πράξη που κοινοποιήθηκε (με αναφορά αριθμού πρωτοκόλλου της πράξης), (β) αποδόθηκε συγκεκριμένος αριθμός νέου δικαιώματος (Φ1) και (γ) εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας, αντίγραφο της οποίας θα επισυνάπτεται στο έγγραφο.

6. Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής της άδειας κυκλοφορίας, η χορήγηση εντύπου από το ιστορικό αρχείο σύμφωνα με το σημείο 1(δ) της σχετικής εγκυκλίου γίνεται με λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των προηγούμενων κατόχων του οχήματος. Εναλλακτικά, η υπηρεσία χορηγεί αντίγραφο του υπηρεσιακού αντιγράφου της πιο πρόσφατης άδειας κυκλοφορίας, εάν υπάρχει στον φάκελο του οχήματος.

7. Στις περιπτώσεις που ο τεχνικός έλεγχος οχήματος σε ΚΤΕΟ είναι ανέφικτος (π.χ. χορήγηση νέου αριθμού κυκλοφορίας λόγω καταστροφής των πινακίδων οχήματος που βρίσκεται σε φορολογική ακινησία), τότε ο έλεγχος διενεργείται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποκατάστασης του τεχνικού προβλήματος του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων, χωρίς την καταβολή του ειδικού τέλους εκπροθέσμου του άρθρου 5 του ν. 1350/1985 (Α' 55). Το γεγονός ότι ο τεχνικός έλεγχος ενός οχήματος είναι ανέφικτος προκύπτει από σχετική βεβαίωση που χορηγείται από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

8. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, όπου κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των μελών τους, ώστε να γίνονται δεκτά τα έγγραφα κυκλοφορίας της σχετικής εγκυκλίου κατά τη διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών.