Τροχοί & TIR

Ο Δήμος Αθηναίων ζητά 50 οδηγούς

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 50 οδηγών ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να απασχοληθούν στην καθαριότητα/ ανακύκλωση. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι
Τετάρτη 08/03/2023 - 14:47
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό: Δήμος Αθηναίων

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 50 οδηγών ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να απασχοληθούν στην καθαριότητα/ ανακύκλωση.

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 8 μήνες και τα κύρια προσόντα είναι τα ακόλουθα:

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ. 

Πληροφορίες: Δήμος Αθηναίων, Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τηλ. 2105277450, 2105277480

 

PreviousNext