Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος:  Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στις επιδοτήσεις 

Κυρ, 07/11/2021 - 11:05
warehouse

Στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση επιδοτήσεων σε συγκεκριμένους κλάδους στοχεύει ο νέος «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», που τέθηκε σε διαβούλευση.

Μεταξύ των επιδοτούμενων κλάδων περιλαμβάνεται και ο κλάδος Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα, όχι όμως οι Μεταφορές, ούτε βέβαια η επιδότηση Φ.Δ.Χ. λόγω των γνωστών κοινοτικών περιορισμών.

Επιδοτούνται εξοπλισμοί (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα, μηχανές συσκευασίας, εξοπλισμοί αποθηκών κ.λ.π.). Ευνοείται επίσης η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
Ειδικότερα επιδοτείται:
1. Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, 2. Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων, 3. Νέο Επιχειρείν, 4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, 5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία, 6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία, 7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα, 8. Επιχειρηματική Εξωστρέφεια, 9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων, 10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, 11. Μεγάλες Επενδύσεις, 12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας και 13. Επιχειρηματικότητα 360ο. 

 

 

Εφοδιαστική Αλυσίδα 

Επιδοτείται:
Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενοι της μονάδας.

Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης. 

Η έναρξη της καταβολής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) μπορεί να πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της εγκατάστασης στη μονάδα του συνόλου του μισθωμένου εξοπλισμού σύμφωνα, με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

H επιδότηση καταβάλλεται ανά εξάμηνο και μετά την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της επένδυσης.

Tο ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του εξοπλισμού το οποίο εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ποσοστά ενισχύσεων και με τον περιορισμό της μη υπέρβασης της καταβολής του 60% του εγκεκριμένου ποσού.