Διευκρινίσεις και παροχή οδηγιών για τη ρύθμιση οφειλών που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, καθώς και από καταπτώσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παρέχει με σημερινή (08/04/21) ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα:

1. Οι οφειλέτες δύνανται να ρυθμίσουν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους που προέρχονται από επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια φυσικών προσώπων, με εκδοθείσες έως και το έτος 2012 υπουργικές αποφάσεις παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ' εξουσιοδότηση του ν. 2332/1995 (Α' 181) ή παροχής της εγγύησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ» (πρώην «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΑΕ») ή της εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ΑΕ (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ), όπως ισχύουν, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα στα πιστωτικά ιδρύματα έως τις 7.10.2019, όπως αναγράφεται στο αίτημα κατάπτωσης των τραπεζών στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Προϋπόθεση για την ένταξη των εν λόγω οφειλών στην ρύθμιση αυτή είναι να έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης από τις 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση.

2. Η αίτηση για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση υποβάλλεται, είτε αυτοπρόσωπα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, η οποία είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής ή και στη Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένη η οφειλή η οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να τη διαβιβάσει αμελλητί στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει την πληροφορία αυτή μέσω του συνδέσμου «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» στο myTAXlSnet.

Οι προθεσμίες υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή των οφειλών στη ρύθμιση έχουν ως εξής:

Α. Έως την Τρίτη 4/5/2021, για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 7.10.2019 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (καθώς η καταληκτική προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο όρθρο 293 του ν. 4738/2020 είναι αργία και μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα).

Β. Εντός 6 μηνών από τη βεβαίωσή τους, για οφειλές που θα βεβαιωθούν μετά την 29η/4/2021 (καθώς η καταληκτική προθεσμία της 30/4/2021 που τίθεται στο άρθρο 293 του ν. 4738/2020 είναι αργία ).

Ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης - αυτοπρόσωπα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την πληρωμή της πρώτης δόσης και την πίστωση αυτής, η ρύθμιση θα εμφανιστεί στο myTAXlSnet του αιτούντα και ειδικότερα στον σύνδεσμο «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (https//www.aade.gr). Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και προβλέπεται μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων έως και εκατόν είκοσι (120), με ελάχιστο ποσό δόσης τα είκοσι ευρώ και απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις/τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν τις βεβαιωμένες οφειλές αναλόγως του επιλεγέντος αριθμού δόσεων. Επισημαίνεται ότι βασικές συνολικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του άρθρου 293 του ν.4738/2020, αντί των κατά Κ.Ε.Δ.Ε. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως υπολογισμένο.