Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) των Δήμων δόθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τις οποίες καθορίζονται οι προδιαγραφές και περιγράφονται οι κανόνες και τα κριτήρια για τη δημιουργία, επεξεργασία, έλεγχο και διαλειτουργικότητα των δεδομένων.

Επίσης, περιγράφονται οι διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου χωρικών δεδομένων για κάθε κατηγορία (πχ. Οδικό δίκτυο, χρήσεις γης κ.λπ.).

Για παράδειγμα, τα κριτήρια που είναι απαραίτητα για την εύρεση των θέσεων φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων είναι: Πυκνότητα πληθυσμού, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης και χώροι στάθμευσης. Επίσης, η γεωγραφική βάση δεδομένων (πλατφόρμα) θα περιλαμβάνει τόσο τις θέσεις των φορτιστών και τα χαρακτηριστικά τους, όσο και το σύνολο των χωρικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο στάδιο της ανάλυσης για τον προσδιορισμό της θέσης τους σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του υπ. Περιβάλλοντος.