Ονόματα δικαιούχων αδειών ΕΔΥΜ

Τετ, 21/12/2022 - 14:49

Με κριτήριο την αποτελεσματικότητα του συστήματος, την κάλυψη των αναγκών διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών αλλά και τη βελτίωση της πρόσβασης νεοεισερχόμενων στην αγορά αυτή επιχειρήσεων χορηγούνται οι πολυμερείς άδειες ΕΔΥΜ από 21-12-2022 μέχρι και 15-2-2023.

Οι δικαιούχοι περιλαμβάνονται στον πίνακα που ακολουθεί εφόσον προηγουμένως καταθέσουν τα βιβλία ΕΔΥΜ 2022 και τα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά.

Σε περίπτωση που δεν παραληφθεί η άδεια ΕΔΥΜ για το 2023, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα θεωρείται αδιάθετη και μπορεί να διατεθεί σε άλλον αιτούντα. Ο ενδιαφερόμενος σε αυτή την περίπτωση, και εφόσον εξακολουθεί να επιθυμεί την άδεια ΕΔΥΜ, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση η οποία θα ληφθεί υπόψη με βάση τον νέο αριθμό πρωτοκόλλου αιτήσεων και διαπιστώθηκε:

- Από την Α περίπτωση της Ανακοίνωσης (μεταφορείς που έλαβαν άδεια το 2022 – συνολικά 49 αιτήσεις): 33 αιτήσεις υποψηφίων φέρουν περισσότερες από 20 καταχωρήσεις, 11 αιτήσεις φέρουν λιγότερες από 20 καταχωρήσεις και 5 αιτήσεις φέρουν μηδενικές καταχωρήσεις.

- Από την Β περίπτωση της Ανακοίνωσης (μεταφορείς που δεν έλαβαν άδεια το 2022- συνολικά 16 αιτήσεις): 15 άδειες θα χρησιμοποιηθούν για τριγωνικές μεταφορές.

Ο πίνακας κατάταξης καταρτίστηκε με βάση το κριτήριο της βέλτιστης χρήσης των αδειών και δεδομένου ότι ο αριθμός των αιτούντων οι οποίοι έφεραν περισσότερες από 20 καταχωρήσεις, δεν επαρκεί για τη χορήγηση των 50 αδειών της περίπτωσης Α, οι άδειες αυτές χορηγούνται και σε μεταφορείς οι οποίοι φέρουν λιγότερες από 20 καταχωρήσεις. Δε χορηγούνται άδειες σε μεταφορείς οι οποίοι φέρουν μηδενικές καταχωρήσεις της περίπτωσης Α και σε μεταφορείς οι οποίοι κατά δήλωσή τους δεν διενεργούν τριγωνικές μεταφορές, της περίπτωσης Β της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

Επειδή οι εμπρόθεσμες αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της Ανακοίνωσης ανέρχονται σε 59, μία άδεια χορηγείται στον δικαιούχο του πίνακα με α/α 60, σύμφωνα με το κριτήριο της βέλτιστης χρήσης της, έτους 2022.

Κατόπιν της ανωτέρω αξιολόγησης χορηγούνται 60 άδειες ΕΔΥΜ έτους 2023, ήτοι 44 άδειες σε δικαιούχους της περίπτωσης Α, 15 σε δικαιούχους της περίπτωσης Β της Ανακοίνωσης και η άδεια με α/α 60 στον δικαιούχο ο οποίος φέρει τον μεγαλύτερο αριθμό καταχωρήσεων μεταξύ των υποψηφίων οι οποίοι κατέθεσαν αίτηση εκτός προθεσμίας.

Οι δικαιούχοι μεταφορείς έχουν υποχρέωση να τηρούν πιστά τους όρους με τους οποίους χορηγούνται οι υπόψη άδειες και οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο στην απόφαση αυτή παράρτημα.