Διαγωνισμοί για την προμήθεια κάθε τύπου οχημάτων για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα παγώνουν «για όσο υφίσταται κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού και, πάντως, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες».

Η αναστολή αφορά, φυσικά, στη διενέργεια όλων των διαγωνισμών του δημοσίου, όπως προκύπτει από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού.

Ειδικότερα, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου, είναι δυνατή:

α) η αναβολή διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών,

β) η παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ή προσφορών, στις περιπτώσεις που έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας,

γ) η αναστολή κάθε προθεσμίας που αφορά δημόσιες συμβάσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάθεσης ή εκτέλεσης αυτών και

δ) η χορήγηση παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με την οικεία απόφαση.

Παραδόσεις;

Ωστόσο, κάθε αρμόδιο υπουργείο θα πρέπει να εξετάσει, επίσης, και την υποχρέωση των αναδόχων των διάφορων διαγωνισμών να παραδώσουν τα προϊόντα στις οριζόμενες από τους διαγωνισμούς ημερομηνίες, ή αν θα πρέπει να λάβουν παράταση στις παραδόσεις λόγω των δυσμενών συνθηκών που προκάλεσε στην αγορά και στους κατασκευαστές η επιδημία του κορονοϊού.

Όπως πληροφορούμεθα, έχουν διατυπωθεί σχετικά αιτήματα παράτασης παράδοσης των προϊόντων και κάθε αρμόδιος φορέας του δημοσίου τα εξετάζει κατά περίπτωση.