Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τίθεται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση η «Υπηρεσία παραγωγής καρτών ευφυούς ταχογράφου» δαπάνης 1.419.000.

Μετά από τη διαβούλευση που ορίζεται σε διάρκεια 15 ημερών, θα ακολουθήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος που θα προκύψει θα πρέπει να προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Κάρτες Ευφυούς Ταχογράφου οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο κανονισμός της Ε.Ε.

Επίσης, ο ανάδοχος ή κάποιος από τους υπεργολάβους του θα αναλάβουν τον ρόλο του MSCA (Member State Certification Authority) και τον ρόλο του CP (Card Personalization organization), όπως αυτοί ορίζονται από την Ε.Ε.

Πιο συγκεκριμένα στις υποχρεώσεις του ανάδοχου περιλαμβάνεται και η δημιουργία ψηφιακών πιστοποιητικών για τις κάρτες ΕΤ, που σημαίνει ότι ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα παραγωγής & αποθήκευσης ψηφιακών κλειδιών και ψηφιακών πιστοποιητικών για εισαγωγή στις κάρτες ΕΤ. Επίσης, θα συνεργάζεται με το Υπουργείο στη διαδικασία παράδοσης των Ελληνικών ψηφιακών κλειδιών από την Ε.Ε.

Ακόμη, στις υποχρεώσεις του ανάδοχου είναι η:

  • Προσωποποίηση και εκτύπωση καρτών ΕΤ, σύμφωνα με προηγούμενη συνεννόηση με το Υπουργείο σχετικά με την εμφάνιση των καρτών.

  • Αποστολή των έτοιμων προς χρήση καρτών ΕΤ στο Υπουργείο μέσα σε χωριστούς φακέλους με τη διεύθυνση του δικαιούχου.

  • Δημιουργία αριθμού PIN για τις κάρτες συνεργείου, και αποστολή στο Υπουργείο μέσα σε ξεχωριστούς φακέλους με τη διεύθυνση του δικαιούχου.

Η διάρκεια του παραπάνω έργου ορίστηκε σε δύο χρόνια, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.