Παράταση δόθηκε στις καταληκτικές ημερομηνίες μέχρι τις οποίες οι εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων θα έπρεπε να αποστείλουν συγκεκριμένα στοιχεία στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020. Η ημερομηνία αυτή παρατείνεται για την 31η Μαρτίου του 2021.

Για τα στοιχεία που έπρεπε να σταλούν «εντός δώδεκα μηνών» ως νέα ημερομηνία ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τα κατά περίπτωση στοιχεία αναφέρονται στην οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης».