Κατά παρέκκλιση του ευρωπαϊκού κανονισμού σχετικά με τις προθεσμίες που ισχύουν αναφορικά με την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας μεταφορικής επιχείρησης, το υπ. Μεταφορών κάνει γνωστό την παράταση από 6 σε 12 μήνες, σχετικά με την αξιολόγηση των απαιτήσεων αναφορικά με το όχημα ή τα οχήματα που έχουν στη διάθεσή τους και χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, και της απαίτησης για την οικονομική επιφάνεια αυτών των επιχειρήσεων, εφόσον οι εν λόγω αξιολογήσεις καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και 30ης Ιουνίου 2021, ή μέρος αυτής.

Όταν έχει ήδη διαπιστωθεί μη συμμόρφωση με οιαδήποτε από τις εν λόγω απαιτήσεις και δεν έχει ακόμα εκπνεύσει η προθεσμία που έχει ορίσει η αρμόδια αρχή, η τελευταία (η αρμόδια υπηρεσία) θα πρέπει να είναι σε θέση να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία συνολικά σε 12 μήνες.

Επίσης, αν η αρμόδια υπηρεσία έχει διαπιστώσει, μεταξύ της 28ης Μαΐου 2020 και της 23ης Φεβρουαρίου 2021, ότι μια επιχείρηση μεταφορών δεν πληροί την απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας και έχει ορίσει προθεσμία εντός της οποίας η επιχείρηση μεταφορών οφείλει να διορθώσει την κατάσταση, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία, υπό την προϋπόθεση ότι η προθεσμία δεν έχει λήξει έως τις 23 Φεβρουαρίου 2021. Η προθεσμία που παρατείνεται με τον τρόπο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.