Παρατείνεται έως την 19η Ιανουαρίου 2023 η ισχύς των πιστοποιητικών τακτικής περιοδικής επιμόρφωσης που έχουν χορηγηθεί στους υπαλλήλους – εξεταστές δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει την τελευταία διενεργηθείσα τακτική περιοδική επιμόρφωση.

Λόγω της μεγάλης χρονικής διάρκειας μέχρι την 19/1/23, τίθεται υποχρέωση να συμπεριληφθούν στην ύλη της επόμενης τακτικής περιοδικής επιμόρφωσης, η οποία προβλέπεται για τις αρχές του 2023 σύμφωνα με την καθιερωμένη συχνότητα, όλες οι αλλαγές του σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου που έχουν λάβει ή θα λάβουν χώρα το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί.