Τροχοί & TIR

Π.Ε. Χίου: Μεταφορά μαθητών

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμ
Τρίτη 13/12/2022 - 15:19
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας) να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων για χρονικό διάστημα έως και 30-06-2023 και μέχρι την τυχόν ανάδειξη προσωρινών αναδόχων των σχετικών ανοιχτών διεθνή ηλεκτρονικών διαγωνισμών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Χίου, συνολικού προϋπολογισμού 261.856,37€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 15% και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82100, Χίου, Ισόγειο είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου/ υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μέχρι και τη 19η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Πληροφορίες: Τηλ.: 22713 50519, Email: p.papaspanoudis@chios.pvaigaiou.gov.gr

PreviousNext