Περιπτώσεις που δεν ταξινομούνται καινούργια οχήματα

Δευ, 20/06/2022 - 12:34

Τις περιπτώσεις κατά τις οποίες από 6 Ιουλίου 2022 δεν θα ταξινομούνται στη χώρα μας οχήματα επικαιροποιεί με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες έχουν παύσει να ισχύουν τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που συνοδεύουν αυτά τα οχήματα. Έτσι, απαγορεύεται η ταξινόμηση των παρακάτω καινούργιων οχημάτων:

Ι) οχημάτων κατηγορίας Μ1, εξαιρουμένων των εφοδιασμένων μόνο με μία σειρά καθισμάτων, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΗΕ) 145R00 (Αγκυρώσεις για συστήματα συγκράτησης παιδιών, αντικείμενο Α8 του παρ. ΙΙ του καν. 2019/2144) ή μεταγενέστερη σειράς τροποποιήσεων αυτού εφόσον οι απαιτήσεις για τις «Αγκυρώσεις ζωνών ασφαλείας» ικανοποιούνται με τον καν. (ΟΗΕ) 14R08 ή μεταγενέστερη σειρά αυτού.

ΙΙ) οχημάτων κατηγορίας Ν1 με «μέγιστη τεχνικά αποδεκτή μάζα έμφορτου οχήματος» που δεν υπερβαίνει τα 2.500 kg, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΗΕ) 94R03 (Πλαγιομετωπική πρόσκρουση)

ΙΙΙ) οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΗΕ) 139R00 (Υποβοήθηση πέδησης, και συστήματα πέδησης).

IV) οχημάτων κατηγορίας Μ1 και Ν1, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΗΕ) 140R00 (Έλεγχος ευστάθειας).

V) οχημάτων των κατηγοριών Μ,Ν,Ο των οποίων τα εγκατεστημένα ελαστικά (ανεξάρτητα κλάσεις C1,C2 και C3) δεν πληρούν τις απαιτήσεις: i) περί ήχου κύλισης για το στάδιο 2 (σήμανση S2) και ii) για το υγρό οδόστρωμα (σήμανση W) και iii) περί αντίστασης κύλισης για το στάδιο 2 (σήμανση R2) εξαιρούνται:

α) τα ελαστικά με μέγιστη ταχύτητα χαμηλότερη των 80 km/h (σύμβολο ταχύτητας F)

β) τα ελαστικά των οποίων η ονομαστική διάμετρος της ζάντας δεν υπερβαίνει τα 254 mm (κωδικό ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≤ 10) είτε είναι ίση ή μεγαλύτερη των 635 mm (κωδικό ονομαστικής διαμέτρου σώτρου ≥ 25 ),

γ) τα εφεδρικά ελαστικά προσωρινής χρήσης τύπου Τ,

δ) τα ελαστικά εξοπλισμένα με πρόσθετες διατάξεις για τη βελτίωση των ιδιοτήτων πρόσφυσης (π.χ. ελαστικά με καρφιά) εφόσον επιτρέπονται από άλλες διατάξεις του ΚΟΚ.

ε) ελαστικά κατηγοριών ταχύτητας κάτω των 80 km/h (σύμβολο ταχύτητας F)

στ) τα επαγγελματικά ελαστικά εκτός δρόμου (ελαστικά με ένδειξη «POR»)

Επίσης, μέχρι την 30η Απριλίου 2023 τα ελαστικά της κλάσης C3 εξαιρούνται από την απαίτηση να πληρούν τις απαιτήσεις αντίστασης τριβής κύλισης του σταδίου 2 (αρκεί να ικανοποιούν το στάδιο 1 -σήμανση S2WR1).

VI) οχημάτων κατηγορίας Μ1 με ανώτατο όριο μάζας 3 500 kg εξαιρουμένων των οχημάτων οχήματα που είναι εφοδιασμένα με διπλούς τροχούς σε έναν άξονα, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΗΕ) 141R00 (Παρακολούθηση πίεσης ελαστικών για ελαφρά οχήματα), ή μεταγενέστερη σειρά τροποποιήσεων αυτού εφόσον οι απαιτήσεις για την «Εφεδρική μονάδα προσωρινής χρήσης, ελαστικά/σύστημα τύπου run-flat (και σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών)» ικανοποιούνται με τον καν. (ΟΗΕ) 64R03 ή μεταγενέστερη σειρά τροποποιήσεων αυτού.

VII) οχημάτων κατηγορίας Μ και Ν, που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΟΗΕ) 39R01 (Χιλιομετρητής).

Στην εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών γίνεται υπενθύμιση προς τις Υπηρεσίες Μεταφορών και στα ΚΤΕΟ ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης των οχημάτων των κατηγοριών Μ και Ν, που θα εκδοθούν από 1/1/2023 θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον ανωτέρω κανονισμό.

Πρόκειται για τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/195 της Επιτροπής, για την τροποποίηση και τη διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/683, όσον αφορά το έγγραφο πληροφοριών, τα πιστοποιητικά έγκρισης οχήματος, το δελτίο αποτελεσμάτων δοκιμών και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε έντυπη μορφή.