Ποια οχήματα μπορούν να κυκλοφορήσουν με πινακίδες δοκιμής, ποιοι τις δικαιούνται και με ποιους όρους ορίζονται σε πρόσφατη απόφαση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Γενικότερα, επιτρέπεται εντός της Ελληνικής Επικράτειας η δοκιμαστική κυκλοφορία - προς πώληση ή στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων στον ερευνητικό τομέα των μεταφορών - επιβατηγών, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων κατηγορίας Ο2, Ο3, Ο4 και μοτοσικλετών που έχουν λάβει έγκριση τύπου και για τα οποία έχει εκδοθεί, κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία, Πιστοποιητικό Ταξινόμησης ή Δελτίο Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.). Οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν για τα φορτηγά αυτοκίνητα εφαρμόζονται ανάλογα και στα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα, τα οποία, εφόσον λάβουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας, μπορούν να κυκλοφορούν ελκόμενα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Ποιοι δικαιούνται πινακίδες ΔΟΚ

Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων χορηγούνται στο όνομα:

α) Κατασκευαστών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, εμπόρων και εν γένει αντιπροσώπων πωλήσεως αυτοκινήτων οχημάτων ή δικύκλων - τρικύκλων μοτοσικλετών, καινούργιων ή μεταχειρισμένων.

β) Αντιπροσώπων προμηθευτών κρατικών υπηρεσιών ή οργανισμών δημοσίου δικαίου, που πραγματοποιούν εισαγωγές αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών απευθείας στο όνομά τους.

γ) Αντιπροσώπων και εμπόρων εισαγωγέων ή μη.

δ) Μεσολαβητών πωλήσεως αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών επί προμήθεια, εφόσον αποδεικνύεται με επίσημα στοιχεία ότι διαθέτουν για τον σκοπό αυτό μόνιμη επαγγελματική στέγη.

ε) Εμπόρων ενάριθμων επιβατικών αυτοκινήτων και δικύκλων - τρικύκλων μοτοσικλετών με άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί στο όνομα των εμπόρων.

στ) Ερευνητικών φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για οχήματα που φέρουν ειδικό ερευνητικό εξοπλισμό με αποκλειστικό προορισμό την εξυπηρέτηση των αναγκών ερευνητικών πειραμάτων και μελετών στους ερευνητικούς τομείς των μεταφορών και, ειδικότερα, των οδικών μεταφορών, της οδικής ασφάλειας, των ευφυών συστημάτων μεταφορών και των αναδυόμενων τεχνολογιών για την αυτοματοποιημένη/αυτόνομη οδήγηση.

Ο συνολικός αριθμός των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας (ΔΟ.Κ.) που δύνανται να χορηγηθούν στα ως άνω δικαιούμενα πρόσωπα, εφόσον υποβληθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της απόφασης δικαιολογητικά, ορίζεται:

α. έως τρία (3) ζεύγη πινακίδων ΔΟ.Κ. ανά έδρα και ανά υποκατάστημα και ανά ερευνητικό φορέα, για επιβατικά αυτοκίνητα ή δίκυκλες - τρίκυκλες μοτοσικλέτες.

β. Απεριόριστος, για φορτηγά, λεωφορεία αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα κατηγορίας Ο2, Ο3, Ο4.

Προϋποθέσεις κυκλοφορίας με πινακίδες ΔΟΚ

- Απαγορεύεται η δημόσια δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμησης ή Δ.Α.Ο. και τα οποία δεν φέρουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες ΔΟ.Κ.) σε ισχύ. Ειδικά για τα οχήματα που δεν έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικό ταξινόμησης από τις Τελωνειακές Αρχές, αλλά για τα οποία έχει εκδοθεί Δ.Α.Ο., επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεσιν κίνηση αποκλειστικά και μόνον από το σημείο άφιξης του οχήματος μέχρι το οικείο τελωνείο και αντιστρόφως από το οικείο τελωνείο προς την έδρα της επιχείρησης του δικαιούχου.

- Τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας που χορηγούνται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς και μόνον από τα παραπάνω δικαιούμενα πρόσωπα, στο όνομα των οποίων εκδίδονται για τους σκοπούς της δοκιμαστικής κυκλοφορίας - προς πώληση ή στο πλαίσιο διεξαγωγής ερευνητικών έργων - επιβατηγών, λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων.

- Η χρήση των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιτρέπεται μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

- Επιτρέπεται η χορήγηση και χρήση των στοιχείων δοκιμαστικής κυκλοφορίας από τους δικαιούχους και κατά τις περιπτώσεις οχημάτων τα οποία τελούν σε καθεστώς εκούσιας φορολογικής ακινησίας.

- Η δημόσια κυκλοφορία των αυτοκίνητων οχημάτων που φέρουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας επιτρέπεται να πραγματοποιείται από:

α. τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, στην περίπτωση δοκιμής προς πώληση των οχημάτων, πάντοτε παρουσία του δικαιούχου ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού ή προσώπου που τελεί σε σχέση εργασίας με τους υπόψη δικαιούχους,

β. τον δικαιούχο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από πρόσωπο που τελεί σε σχέση εργασίας με τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διενεργηθούν εργασίες συντήρησης ή επισκευής των οχημάτων και μόνο εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή τις κατάλληλες για το σκοπό αυτό υποδομές. Εν προκειμένω, η δημόσια κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων που φέρουν στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας γίνεται αποκλειστικώς και μόνο από την έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή την έδρα του ερευνητικού φορέα προς το συνεργείο και την επιστροφή αυτών μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ή επισκευής, στην έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή στην έδρα του ερευνητικού φορέα, αντίστοιχα, γεγονός που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο (π.χ. τιμολόγιο),

γ. τον δικαιούχο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από πρόσωπο που τελεί σε σχέση εργασίας με τους κατασκευαστές, αντιπροσώπους, εμπόρους κ.α., αποκλειστικώς και μόνο για την κυκλοφορία τους από την έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή την έδρα του ερευνητικού φορέα προς το ΚΤΕΟ και την επιστροφή αυτών στην έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης ή την έδρα του ερευνητικού φορέα μετά το πέρας του τεχνικού ελέγχου, γεγονός που αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί τεχνικού ελέγχου των οχημάτων,

δ. τον δικαιούχο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού ή από πρόσωπο που τελεί σε σχέση εργασίας με τους παραπάνω φορείς, αποκλειστικώς και μόνο για την κυκλοφορία τους κατά τη διεξαγωγή πειραμάτων και μελετών στο πλαίσιο ερευνητικών έργων.

- Η δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκίνητων οχημάτων κατά τα ανωτέρω, επιτρέπεται μόνο εφόσον ο επιβαίνων φέρει, κατά την κυκλοφορία του οχήματος, συμπληρωμένο το «Έντυπο Κυκλοφορίας ΔΟΚ» και ευκρινές φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων.

Τα οχήματα που τίθενται σε δοκιμαστική κυκλοφορία φέρουν κρατικές πινακίδες ΔΟ.Κ., καθώς και το έντυπο της άδειας δοκιμαστικής κυκλοφορίας, το οποίο χορηγείται εκτυπωμένο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Τέλος, τα στοιχεία δοκιμαστικής κυκλοφορίας είναι ετήσιας ισχύος, ήτοι ισχύουν μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου χορηγούνται ή ανανεώνονται, οπότε οι κάτοχοι αυτών υποχρεούνται να τα επιστρέψουν στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που τα χορήγησε και εν συνεχεία, εφόσον επιθυμούν, τα ανανεώνουν.