Ποιοι απαλλάσσονται και ποιοι πληρώνουν μισό εισιτήριο

Τρί, 28/01/2020 - 10:25

Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με πλήρη απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου είναι Άτομα με Αναπηρία (ΑμΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την αριθ. Δ12α/Φ11/ΓΠοικ.25280/613/4-6-2019 (ΦΕΚ Β΄ 2279) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2019». Οι κατηγορίες δικαιούχων μετακίνησης με μερική απαλλαγή από την καταβολή κομίστρου, είναι πολύτεκνοι γονείς και μέλη των οικογενειών τους.

Προσωποποιημένες κάρτες μετακίνησης

 Η ορθή εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών που αφορά στις μετακινήσεις των ειδικών ομάδων του πληθυσμού υλοποιείται σε συνάρτηση με τη βασική αρχή του συστήματος που αφορά τη χρήση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών από τις ειδικές ομάδες των μετακινουμένων, σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική, ώστε οι αυτές κάρτες να φέρουν τα στοιχεία των κατόχων και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτούς.

Για τη μετακίνηση των ανωτέρω δικαιούχων, δωρεάν ή με μειωμένο κόμιστρο μετακίνησης, απαιτείται η έκδοση προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών μετακίνησης, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου.

Οι προσωποποιημένες ηλεκτρονικές κάρτες μετακίνησης χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους με χρήση του εξοπλισμού Έκδοσης, Πώλησης, Επαναφόρτισης, Επικύρωσης και Ελέγχου του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αρμοδιότητας ΟΑΣΑ και είναι επαναχρησιμοποιήσιμες δια της επαναφόρτισής τους. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τους κατόχους τους και δύνανται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή δυσλειτουργίας.

Το δικαίωμα μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας ΟΑΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) πιστοποιείται με τη φόρτιση των τύπων κομίστρου εντός των προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών, στον εξοπλισμό πώλησης του Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ).

Σε περίπτωση λήξης ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης, αυτό δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση λήξης υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων, οι κάρτες δύνανται να μετατραπούν σε κάρτες πλήρους κομίστρου.