Με δεδομένο ότι η ταξινόµηση, µεταβίβαση και η κυκλοφορία παλαιών οχηµάτων που δεν φέρουν συστήµατα αντιεµπλοκής κατά την πέδηση (ABS) απαγορεύεται, καθόσον έχουν παρέλθει οι προθεσµίες της εκ των υστέρων τοποθέτησης, το υπ. Μεταφορών με νεότερη εγκύκλιό του διευκρινίζει πως διαπιστώνεται η ύπαρξη συστήματος ABS στα παλιά οχήματα, προκειμένου αυτά να μεταβιβαστούν ή να ταξινομηθούν ως ανάριθμα. Αναλυτικότερα:

«Σχετικά µε τη µεταβίβαση κυκλοφορούντων οχηµάτων ή την ταξινόµηση ανάριθµων µεταχειρισµένων οχηµάτων στη χώρα µας που έχουν προεγκατεστηµένο ABS, η διαπίστωση ύπαρξης του συστήµατος µπορεί να αποδεικνύεται κατά περίπτωση, είτε από την έγκριση τύπου του οχήµατος, είτε από την ξένη άδεια κυκλοφορίας ή συνδυασµό της άδειας κυκλοφορίας µε την αναφερόµενη σε αυτή εκδοθείσα έγκριση τύπου του οχήµατος. Μόνο στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από τα προαναφερόµενα, τότε η διαπίστωση ύπαρξης του ABS γίνεται βάσει εναλλακτικών δικαιολογητικών».(*)

Επισημαίνεται ότι φορτηγά, λεωφορεία και ρυμουλκούμενα µε εθνική έγκριση τύπου εκδοθείσα στη χώρα µας, τα οποία ταξινοµήθηκαν ως καινουργή µετά την 1/1/2004 φέρουν υποχρεωτικά ABS. Συνεπώς, για τη µεταβίβαση των οχηµάτων αυτών δεν απαιτείται η εφαρµογή των παραπάνω διαδικασιών για τη διαπίστωση ύπαρξης του ABS.

Επίσης, µεταχειρισµένα οχήµατα που εισάγονται στη χώρα µας προς ταξινόµηση, µε πρώτη ταξινόµηση ως καινούργια µετά την 29/4/2009, για τα οποία διαπιστώνεται από την άδεια κυκλοφορίας τους ή από το πιστοποιητικό συµµόρφωσης ότι καλύπτονται από Ευρωπαϊκή Έγκριση (ΕΚ) τύπου, ταξινοµούνται χωρίς την απαίτηση κανενός επιπλέον δικαιολογητικού για την ύπαρξη του ABS.

(*) Ως εναλλακτικά δικαιολογητικά αναφέρονται τα εξής:

α. βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή

β. βεβαίωση της επίσημης αντιπροσωπείας που εκπροσωπεί στην Ελλάδα το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος ή

γ. βεβαίωση ΚΤΕΟ που εκδίδεται μετά από μερικό εκούσιο έλεγχο του συστήματος πέδησης. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από υπεύθυνο τεχνικό συνεργείου του ν.1575/1985 στην οποία αναφέρονται για το προσκομιζόμενο για έλεγχο στο ΚΤΕΟ όχημα:

• Τα στοιχεία του οχήματος (εργοστάσιο κατασκευής, εργοστασιακός τύπος, αριθμός αναγνώρισης (VIN).

• Ότι φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS, EBS κ.λπ.).

• Τα βασικά δομικά στοιχεία του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, τη θέση ενός εκάστου επί του οχήματος και αν είναι οπτικά προσπελάσιμο χωρίς να αποσυναρμολογηθεί κανένα μηχανικό μέρος.

• Η προειδοποιητική λυχνία ή λυχνίες ή άλλες διατάξεις προειδοποίησης που υπάρχουν στο όχημα με ειδική αναφορά στον τρόπο αφής−σβέσης τους (ανάμματος−σβησίματος) μέσω των οποίων ενημερώνεται ο οδηγός για την καλή λειτουργία του συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση ή την τυχόν αναφορά βλάβης.

• Η τυχόν ύπαρξη και η θέση της επί του οχήματος υποδοχής για τη σύνδεση διαγνωστικής συσκευής του συστήματος ABS.

• Η περιγραφή υπάρχουσας διάταξης ηλεκτρική συνδεσμολογίας με το έλκον ή ελκόμενο κατά περίπτωση όχημα, που να αφορά το σύστημα ABS.

 

Σημείωση 1: Όλα τα παραπάνω αφορούν μεταχειρισμένα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων, μεταχειρισμένα λεωφορεία άνω των 9 θέσεων (με τον οδηγό) και ρυμουλκούμενα πάνω από 3,5 τόνους.

Σημείωση 2: Στις εγκυκλίους και στις αποφάσεις του υπουργείου, το ABS αναφέρεται ως ΣΑΠ (Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση).