Πώς να μειώσετε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις Μεταφορές

Τετ, 31/07/2019 - 10:00
Τόσο τα φορτηγά, όσο και τα βοηθητικά μέσα, θα πρέπει να είναι σύγχρονα με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με δεδομένο ότι η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις επιχειρήσεις των Μεταφορών και των Logistics αποτελεί υποχρέωση προς συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει οι υπεύθυνοι να λάβουν μια σειρά κατάλληλων και ενδεδειγμένων μέτρων προκειμένου να επιτύχουν αυτό το στόχο.

Σύμφωνα με μελέτη του ΣΕΒ, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου Κλάδου μπορεί να επιτευχθεί με τις παρακάτω δράσεις:

  1. Χρήση ενεργειακά αποδοτικότερων μεταφορικών μέσων.

  2. Βέλτιστη αξιοποίηση των μέσων μεταφοράς και των δρομολογίων που πραγματοποιούν.

  3. Εκπαίδευση των οδηγών στην οικολογική και οικονομική οδήγηση.

  4. Ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία των εγκαταστάσεων και χρήση βοηθητικών μέσων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

  5. Αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.

  6. Μείωση του υδάτινου αποτυπώματος της επιχείρησης.

Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει να συμβάλλει το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο θα πρέπει να κατανοήσει το γενικότερο στρατηγικό στόχο της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά.

Για το λόγο αυτό ενδείκνυται μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ξεχωριστή θέση «υπευθύνου περιβαλλοντικής διαχείρισης» θέση γνωστή στο εξωτερικό ως «environmental manager», αρμοδιότητες του οποίου θα είναι η οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης σύμφωνα όμως με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, η συμμόρφωσή της με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, ο υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις μηχανικής με εξειδίκευση στην ενεργειακή διαχείριση και να είναι εξοικειωμένος με τα διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία, τη μελέτη τους και την κοστολόγηση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα. Παράλληλα όμως, θα πρέπει να διαθέτει και ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες για την αποδοτικότερη συνεργασία της ομάδας που θα αναλάβει τις παραπάνω δράσεις μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.