Πότε το αυτοκίνητό σας γίνεται ...απόβλητο

Παρ, 24/05/2019 - 16:56

Δύσκολο να το αποδεχτούμε, αλλά, όταν έρθει η ώρα που το αυτοκίνητό μας θα βγει «ΠΕΕ» (Πέραν Εταίρας Επισκευής), όπως λέγεται στον Στρατό, ή καταντήσει ΟΤΚΖ (όχημα τέλους κύκλου ζωής), θεωρείται πλέον απόβλητο και έτσι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.

Συγκεκριμένα, ο κάτοχος αυτοκινήτου ΟΤΚΖ πρέπει να το παραδώσει σε εταιρεία συλλογής και επεξεργασίας αποβλήτων  και η μεταφορά του μπορεί να γίνει με φορτηγό της εταιρείας ανακύκλωσης. Η παράδοση γίνεται δωρεάν. Με την παράδοση του αυτοκινήτου δίνεται στον κάτοχο Βεβαίωση Παραλαβής. Οχτώ μέρες μετά του αποστέλλεται ταχυδρομικώς το πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο αποτελεί το μόνο νόμιμο έγγραφο για την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου (οριστική παράδοση πινακίδων του αυτοκινήτου). Τα νομιμοποιητικά έγγραφα του αυτοκινήτου (άδεια, πινακίδες) παραδίδονται στο κέντρο (συλλογής ή επεξεργασίας). Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Καταστροφής τα νομιμοποιητικά έγγραφα παραδίδονται από το κέντρο στις Αρμόδιες Αρχές.

Αν πάλι η μεταφορά του ΟΤΚΖ γίνει με φορτηγό Δημοσίας με καταβολή κομίστρου, τότε ο ιδιοκτήτης του ΦΔΧ πρέπει να κατέχει άδεια μεταφοράς αποβλήτων, καθώς τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) αποτελούν απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων/ εξαρτημάτων.