Υπάρχουν ρυμουλκούμενα χωρίς να φαίνεται κάπου πάνω τους η μάρκα ή το όνομα του κατασκευαστή, αλλά ούτε και στην άδεια της κυκλοφορίας τους. Παρόλα αυτά μπορούν να πάρουν νέα άδεια κυκλοφορίας ως εξής:

1. Η Υπηρεσία Μεταφορών είναι υποχρεωμένη να εξαντλήσει κάθε μέσο, προκειμένου να βρει στοιχεία για τον κατασκευαστή του οχήματος, όπως επιθεώρηση του οχήματος, έλεγχο του φακέλου, έρευνα με βάση τον αριθμό πλαισίου, επικοινωνία με την προηγούμενη υπηρεσία ταξινόμησης, στοιχεία που μπορεί να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης του.

2. Στην περίπτωση, όπου με κανέναν από τους παραπάνω τρόπους δεν καταστεί δυνατός ο προσδιορισμός του κατασκευαστή, αποστέλλεται αίτημα προς τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου στο οποίο περιλαμβάνονται:

  • Αναφορά ότι εξαντλήθηκαν όλα τα μέσα για τον προσδιορισμό του κατασκευαστή χωρίς αποτέλεσμα.

  • Ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός πλαισίου του ρυμουλκούμενου, όπως είχε ταξινομηθεί.

  • Αίτημα, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα καταχώρησης του οχήματος με τον νέο αριθμό κυκλοφορίας χωρίς αναγραφή του κατασκευαστή.

3. Μετά τις απαραίτητες ενέργειες από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου, η Υπηρεσία Μεταφορών προχωρά στην καταχώρηση του συγκεκριμένου οχήματος. Στο έντυπο άδειας κυκλοφορίας, στα πεδία (D.1) ΜΑΡΚΑ και (D.3) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ θα τίθεται η λεκτική περιγραφή «ΑΝΕΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ».