Πράσινο φως για κυκλοφορία οχημάτων χωρίς οδηγό στην Ελλάδα

Παρ, 16/12/2022 - 10:25
Αυτόνομο ηλεκτρικό VW ID. BUZZ

Άνοιξε ο δρόμος για την κυκλοφορία επιβατικών αυτοκινήτων χωρίς οδηγό στην Ελλάδα με υπ. απόφαση που καθορίζει τα δικαιολογητικά, τους όρους και τους φορείς που θα είναι υπεύθυνοι.

Ειδικότερα, προβλέπεται η δοκιμαστική λειτουργία της κυκλοφορίας επιβατηγού οχήματος χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού, σε περιορισμένη κλίμακα, με προκαθορισμένη χρονική διάρκεια ανά στάδια, για ερευνητικούς σκοπούς με στόχο να διαπιστωθεί η πληρότητα, η δυνατότητα βελτίωσης και συμπλήρωσης της δοκιμαστικής λειτουργίας. Φορείς υλοποίησης μπορεί να είναι το Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ερευνητικό Ινστιτούτο.

Για την κυκλοφορία του χωρίς οδηγό οχήματος, ο φορέας πρέπει να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη τεχνoλογία έτσι ώστε να πληρούνται τα δυναμικά στοιχεία αυτόνομης οδήγησης, όπως επιχειρησιακές λειτουργίες σε πραγματικό χρόνο και οι τακτικές λειτουργίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του οχήματος, εξαιρουμένων των στρατηγικών λειτουργιών, όπως ο προγραμματισμός διαδρομών και η επιλογή προορισμών και σημείων αναφοράς, οι οποίες περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό, τα ακόλουθα επιμέρους καθήκοντα:

α) Πλευρικός έλεγχος κίνησης του οχήματος μέσω του συστήματος διεύθυνσης.

β) Διαμήκης έλεγχος κίνησης του οχήματος μέσω της επιτάχυνσης και της επιβράδυνσης

γ) Παρακολούθηση του περιβάλλοντος οδήγησης μέσω ανίχνευσης αντικειμένου και συμβάντος, αναγνώρισης, ταξινόμησης και προετοιμασίας αντίδρασης

δ) Εκτέλεση αντίδρασης έναντι αντικειμένων και συμβάντων

ε) σχεδιασμός ελιγμών

στ) Ενίσχυση της ευδιακριτότητας μέσω των φώτων, της κόρνας, σημάτων, κινήσεων κ.λπ.

Ελιγμός ελάχιστου κινδύνου: Ελιγμός που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην κυκλοφορία μέσω της ακινητοποίησης του οχήματος σε ασφαλή κατάσταση (δηλαδή σε κατάσταση ελάχιστου κινδύνου).

Κατάσταση ελάχιστου κινδύνου: Σταθερή κατάσταση ακινητοποίησης του οχήματος που μειώνει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση:

1. Η κυκλοφορία επιβατηγού οχήματος χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού γίνεται κατά μήκος συγκεκριμένης αστικής ή περιαστικής διαδρομής, με ομόρροπη φορά προς την υπόλοιπη κυκλοφορία της οδού και σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

2. Το ως άνω τμήμα της οδού σημαίνεται κατάλληλα με οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση με ρητή αναφορά στις ημέρες και ώρες ισχύος της πιλοτικής εφαρμογής.

3. Στις στάσεις του επιβατηγού οχήματος που κυκλοφορεί χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού τοποθετείται ειδική πληροφοριακή σήμανση με την οποία οι πολίτες ενημερώνονται για την εκτελούμενη διαδρομή του οχήματος, τη συχνότητα των δρομολογίων, το ωράριο λειτουργίας της συγκεκριμένης διαδρομής, το μέγιστο αριθμό των μεταφερόμενων επιβατών, την απουσία οδηγού επί του οχήματος και το χειρισμό του οχήματος μέσω Κέντρου Ελέγχου. Σε όλο το μήκος της διαδρομής του οχήματος που κυκλοφορεί χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού και ειδικότερα στις διασταυρώσεις, ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της κίνησης του οχήματος στο κέντρο ελέγχου οφείλει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της κίνησης του οχήματος με την οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, τη σηματοδότηση και τυχόν σήματα που δίδονται από τροχονόμους.

4. Το όχημα δύναται να φέρει κατάλληλο εξοπλισμό που συνεργάζεται με τα προγράμματα σηματοδότησης στους φωτεινούς σηματοδότες κατά μήκος της διαδρομής κίνησης του ώστε να διασφαλίζεται η προτεραιότητα στην κατεύθυνση κίνησης του οχήματος χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού.

5. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας του επιβατηγού οχήματος χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού ορίζεται σε 30 χλμ./ώρα.

6. Εντός του οχήματος μπορούν να επιβιβάζονται υπάλληλοι του οικείου Δήμου καθώς και σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και τυχόν άλλα πρόσωπα που προβλέπονται στην απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, χωρίς την καταβολή κομίστρου.

7. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν αναιρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τι κάνει ο υπεύθυνος της κίνησης του οχήματος

1. Ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης του επιβατηγού οχήματος χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού, εποπτεύει συνολικά τη λειτουργία του συστήματος εν κινήσει και υποχρεούται να είναι κάτοχος αντίστοιχης ισχύουσας κατηγορίας άδειας οδήγησης. Επιπρόσθετα, ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης οχήματος υπόκειται υποχρεωτικά σε εκπαίδευση από τον αρμόδιο φορέα (Ερευνητικό Ίδρυμα) που έχει την ειδικά απαιτούμενη γνώση για τη λειτουργία του οχήματος, του εξοπλισμού και των υποδομών που κυκλοφορεί.

2. Οι υποχρεώσεις του υπευθύνου παρακολούθησης της κίνησης του οχήματος ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ως οδηγού του οχήματος. Ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης του οχήματος υποχρεούται να εποπτεύει τη συνολική απόδοση του συστήματος και να παρακολουθεί συνεχώς και αδιαλείπτως με τη βοήθεια κατάλληλων τεχνικών μέσων την κυκλοφορία και τις στάσεις έως τεσσάρων οχημάτων ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο της οδού και την ταχύτητα κίνησης της λοιπής κυκλοφορίας και οριστικοποιείται από τη μελέτη του άρθρου 2 που αφορά στην επιλεγόμενη διαδρομή κίνησης.

3. Ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης του οχήματος υποχρεούται επιπλέον να ακινητοποιεί το όχημα σε περίπτωση βλάβης των μηχανισμών και των αυτόματων συστημάτων τα οποία διαθέτει. Ειδικότερα, στην περίπτωση που διακοπεί η εμπρόσθια οπτική επαφή του οχήματος, ο χειριστής οφείλει να το ακινητοποιήσει άμεσα. Στην περίπτωση που διακοπεί η πλευρική οπτική επαφή του οχήματος, ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης του οχήματος οφείλει να ακινητοποιήσει το όχημα στην πλησιέστερη αφετηρία ή τερματισμό της διαδρομής. Ο υπεύθυνος παρακολούθησης της κίνησης του οχήματος επιπλέον οφείλει να ακινητοποιεί το όχημα στην περίπτωση υπέρβασης του μέγιστου αριθμού επιβατών του οχήματος, όπως αυτός αναγράφεται στην έγκριση κυκλοφορίας του, αφού προηγουμένως ενημερώσει με ηχητικό μήνυμα τους επιβαίνοντες για την υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των επιβατών.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση αποτυχίας επικοινωνίας μεταξύ του οχήματος και του υπεύθυνου παρακολούθησης της κίνησής του ή άλλης βλάβης κρίσιμων συστημάτων του οχήματος ή του κέντρου ελέγχου, το όχημα ακινητοποιείται με ασφάλεια και τίθεται σε άμεση εφαρμογή με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος, σχέδιο εκτάκτου ανάγκης. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης συντάσσεται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίησή του και η ύπαρξή του αποτελεί προαπαιτούμενο της θέσης σε κυκλοφορία του οχήματος χωρίς την παρουσία οδηγού επ’ αυτού και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον διαδικασία και προσωπικό άμεσης επέμβασης, μετάπτωση σε εναλλακτικό σύστημα (back-up) σε περίπτωση βλάβης συστημάτων, αντιμετώπιση διαδικτυακών επιθέσεων, δυνατότητα αποφυγής εμποδίου, κ.λπ.