Προσφορές για μαθητικά Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Δευ, 01/03/2021 - 15:45

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Π.Ε. Ηλείας ενημερώνει όσους έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σχολικού έτους 2020-2021.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 106707 εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής, δηλ. έως και την 11η/03/2021.

Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης θα δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Ηλείας στο τηλέφωνο 2621360417.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα δρομολόγια θα δίνονται από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ηλείας στα τηλέφωνα 26213 60511.