Τροχοί & TIR

Πρόσκληση για μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Λέσβου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμ
Παρασκευή 04/11/2022 - 13:31
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει δικαίωμα συμμετοχής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας) να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων για χρονικό διάστημα έως και 30-06-2023 και μέχρι την τυχόν ανάδειξη προσωρινών αναδόχων των σχετικών ανοιχτών διεθνή ηλεκτρονικών διαγωνισμών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λέσβου & Λήμνου, συνολικού προϋπολογισμού 457.540,56€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 15% και του αναλογούντος Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 379.611,47€ πλέον Φ.Π.Α..

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, ήτοι μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Οι κλειστοί φάκελοι θα κατατίθενται στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Ανδρομέδας 15, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, 2ος όροφος είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου/ υπηρεσιών ταχυμεταφοράς μέχρι και την 11η/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ..

Η αξιολόγηση των σφραγισμένων προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Διαδικασίας Σύναψης Δημοσίας Σύμβασης για την αξιολόγηση του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήμνου για τρία (3) σχολικά έτη 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024 την 14η/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., σε αίθουσα της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Λέσβου, επί της οδού Ανδρομέδας 15, Τ.Κ. Μυτιλήνη.

Πληροφορίες: Τηλ.: 22513 53612, email: v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr

PreviousNext