Πρόστιμα μέχρι 10.000 ευρώ για παραβάσεις στην εκτέλεση συγκοινωνίας από τους ανάδοχους των συμβάσεων

Παρ, 12/05/2023 - 10:13
ktel

Ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων εκτέλεσης υπεραστικών και αστικών συγκοινωνιών από ανάδοχους.

Μετά την απόφαση που επιβάλλει τους κανόνες και τον τρόπο εποπτείας των ανάδοχων για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου -πάτησε εδώ- έρχεται και η σημερινή απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες παραβάσεων και το ύψος των διοικητικών προστίμων ανά κατηγορία.

Πρόκειται για διοικητικά πρόστιμα 3.000, 7.000 και 10.000 ευρώ, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, σύμφωνα με την 150717 (ΦΕΚ 3128/Β/23) απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών.

1. Οι παραβάσεις των αναδόχων κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

α. Παράβαση

β. Σοβαρή παράβαση

γ. Ιδιαζόντως σοβαρή παράβαση

2. Στις παραβάσεις επιβάλλεται στον ανάδοχο διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, στις σοβαρές παραβάσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων και ενός (3.001) έως και επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ και στις ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτά χιλιάδων και ενός (7.001) έως και δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Κατάταξη παραβάσεων

Στην κατηγορία των παραβάσεων κατατάσσονται οι περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 146177/2023 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για τις εξής παραβάσεις:

Τα λεωφορεία που παρέχουν αστικό ή υπεραστικό έργο τακτικών οδικών μεταφορών επιβατών πρέπει να είναι του κατάλληλου τύπου ανάλογα με το εκτελούμενο έργο και ιδίως:

1. Να διαθέτουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας.

2. Να διαθέτουν ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και ισχύουσα Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων.

3. Να είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη συσκευή ταχογράφου και λοιπό εξοπλισμό ανάλογα με το είδος του λεωφορείου, η οποία να είναι σε λειτουργία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Να είναι καθαρά, να έχουν απολυμανθεί και να είναι σε καλή λειτουργία τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και αερισμού σύμφωνα με τους προβλεπόμενους υγειονομικούς όρους.

Σοβαρές παραβάσεις

Στην κατηγορία των σοβαρών παραβάσεων κατατάσσονται οι περιπτώσεις των παρ. 2, 6, 7, και 10 του άρθρου 2 και των παρ.  5 και 6 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 146177/ 2023 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για τις παραβάσεις που αφορούν στη μη συμμόρφωση των αναδόχων στις παρακάτω συμβατικές τους υποχρεώσεις για τις οποίες οφείλουν:

1. Να υποβάλλουν το πρόγραμμα δρομολογίων, το οποίο προβλέπεται στην υπογραφείσα Σύμβαση για το σύνολο των τακτικών γραμμών του αστικού ή υπεραστικού δικτύου που ορίζεται στην υπογραφείσα σύμβαση, να το δημοσιεύουν υποχρεωτικά στο διαδίκτυο καθώς και να αναρτούν αυτό με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού (όπως για παράδειγμα σε στάσεις, σταθμούς αφιξοαναχώρησης, εφαρμογές τηλεματικής). Επίσης να εξασφαλίζουν την έκδοση εισιτηρίων και με ηλεκτρονικό τρόπο (e-ticketing).

2. Να λειτουργούν σταθμό για την παροχή υπηρεσιών τακτικών οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4974/2022.

3. Να τοποθετούν στάσεις και στέγαστρα στο αστικό ή υπεραστικό δίκτυο τακτικών οδικών μεταφορών επιβατών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται κάθε φορά με τις αποφάσεις των αρμόδιων τοπικών αρχών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4974/2022.

4. Να πραγματοποιούν και να υποβάλλουν στην αρμόδια τοπική αρχή σε ετήσια βάση την έρευνα ικανοποίησης επιβατών του άρθρου 6 της παρούσας και τυχόν άλλες έρευνες και αναφορές που προβλέπονται στην υπογραφείσα σύμβαση.

Άρθρο 3

5. Να διαθέτουν σε λειτουργία σύστημα τηλεματικής και πληροφόρησης του κοινού.

6. Να τηρούν το πρόγραμμα αναχώρησης, άφιξης και διέλευσης από ενδιάμεσες στάσεις με απόκλιση όχι παραπάνω από 10 λεπτά.

Ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις

Στην κατηγορία των ιδιαζόντως σοβαρών παραβάσεων κατατάσσονται οι περιπτώσεις των παρ. 1, 3, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 2, καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 146177/2023 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

Πρόκειται για μη συμμόρφωση προς τις παρακάτω υποχρεώσεις που οφείλουν να πληρούν:

1. Να εκτελούν, αδιακρίτως, αδιαλείπτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό το μεταφορικό έργο που τους έχει ανατεθεί σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση.

2. Να κατέχουν ισχύουσα άδεια Οδικού Μεταφορέα Επιβατών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου.

3. Να έχουν σε επιχειρησιακή λειτουργία τον προβλεπόμενο στη σύμβαση αριθμό λεωφορείων για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου αστικών ή υπεραστικών τακτικών επιβατικών μεταφορών.

Εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή αποτελεί η απομάκρυνση από την κυκλοφορία λόγω έκτακτης ανάγκης (όπως βλάβης), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα υποχρεούται να καλύπτει την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου με όχι λιγότερο από το 90% του συνολικού αριθμού των κατεχομένων λεωφορείων.

4. Να έχουν σε λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4974/2022 σταθμό άφιξης και αναχώρησης λεωφορείων για την παροχή υπηρεσιών τακτικών οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών με ισχύουσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του ν. 4442/2016 και εγκατάσταση αμαξοστασίου για την παροχή υπηρεσιών τακτικών αστικών οδικών μεταφορών επιβατών με ισχύουσα άδεια λειτουργίας.

5. Να εισπράττουν το προβλεπόμενο στην υπογραφείσα σύμβαση κόμιστρο.

6. Να συντάσσουν μηνιαίες αναφορές με καταγραφή του παραγόμενου μεταφορικού έργου (όπως πλήθος εκτελεσμένων δρομολογίων κάθε λεωφορειακής γραμμής δια των τροποποιήσεων αυτής ανά ημέρα, εκτελεσμένα οχηματοχιλιόμετρα ανά ημέρα, τυχόν αποκλίσεις κ.λπ.) καθώς και των σχετικών εσόδων από τα εισιτήρια ανά κατηγορία.

7. Οι οδηγοί πρέπει να κατέχουν την προβλεπόμενη ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης συνοδευόμενη από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.

Διαδικασία επιβολής των προστίμων

1. Οι παραβάσεις, οι σοβαρές παραβάσεις και οι ιδιαζόντως σοβαρές παραβάσεις της παρούσας διαπιστώνονται από τα εντεταλμένα όργανα των Αρμόδιων Τοπικών Αρχών και τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται από την Αρμόδια Τοπική Αρχή στο πλαίσιο της δέσμιας υποχρέωσης εποπτείας του άρθρου 22 του ν. 4974/2022.

2. Ο ανάδοχος δικαιούται να εμφανιστεί εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της επίδοσης σε αυτόν της πράξης διαπίστωσης της παράβασης, στην Αρμόδια Τοπική Αρχή προκειμένου να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του.

3. Η Αρμόδια Τοπική Αρχή εξετάζει τις αντιρρήσεις του αναδόχου και αποφασίζει είτε την μη επιβολή προστίμου, εφόσον κρίνει βάσιμες τις αντιρρήσεις του αναδόχου, είτε την επιβολή του σχετικού διοικητικού πρόστιμου, αιτιολογώντας την απόφασή της με συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εμφανιστεί και υποβάλλει τις αντιρρήσεις του εντός της προθεσμίας της παρ. 2, η Αρμόδια Τοπική Αρχή προχωρεί σε επιβολή του σχετικού διοικητικού προστίμου.

4. Ο ανάδοχος καταβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το διοικητικό πρόστιμο που του επιβλήθηκε εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 3. Τα έσοδα από τα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζονται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

5. Η επιβολή των διοικητικών προστίμων της παρούσας εφαρμόζεται παράλληλα και ανεξάρτητα από την επιβολή διοικητικών προστίμων που προβλέπονται από λοιπές διοικητικές ή ποινικές διατάξεις.