Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν τη νέα διεθνή τακτική λεωφορειακή γραμμή «Θεσσαλονίκη-Βελιγράδι-Θεσσαλονίκη» ανακοίνωσε το υπ. Μεταφορών.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν:

α) Τουριστικά Γραφεία που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

β) Οποιαδήποτε Κοινοπραξία των προσώπων α) και γ). Δεν είναι αποδεκτή η υποβολή αιτήσεων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ατομικώς και ως μέλη κοινοπραξίας.

γ) Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα εξετάζονται μόνον εφόσον συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την έγκριση του αιτήματος.

α) Αντίγραφο ισχύουσας Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Οδικού Μεταφορέα Επιβατών, Εθνικών και Διεθνών μεταφορών, του αιτούμενου τουριστικού γραφείου.

β) Αντίγραφο ισχύοντος Ειδικού Σήματος του αιτούμενου Τουρισμού Γραφείου, που έχει έδρα στην Ελλάδα.

γ) Αντίγραφο Καταστατικού για Νομικά Πρόσωπα ή Κοινοπραξίες (και τα έγγραφα εκπροσώπησης).

δ) Πρόγραμμα δρομολογίου όπου εμφαίνονται σαφώς, το ωράριο του δρομολογίου, οι στάσεις και τα σημεία διέλευσης των συνόρων. Για τις στάσεις εντός της Ελληνική Επικράτειας δηλώνονται τα ακριβή σημεία στάσεων, ενώ στην αφετηρία θα πρέπει το αιτούμενο γραφείο να διαθέτει νόμιμο χώρο στάθμευσης λεωφορείων και να παρέχει στους επιβάτες χώρο αναμονής με τουαλέτες ανδρών και γυναικών. Προς απόδειξη αυτού του γεγονότος υποβάλλονται, ενδεικτικά, σχετικά συμβόλαια ιδιοκτησίας ή μίσθωσης, θεωρημένα στην τελευταία περίπτωση από την οικεία Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση ο νόμιμος εκπρόσωπος του αιτούμενου γραφείου θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι: «τα προτεινόμενα σημεία αναχώρησης και ενδιάμεσων στάσεων είναι σύμφωνα με τις σχετικές για τη στάθμευση λεωφορείων, διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99 όπως ισχύει, όπως για παράδειγμα εγκεκριμένοι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης ή Σ.Ε.Α. επί αυτοκινητοδρόμων ή οδών ταχείας κυκλοφορίας».

ε) Πρόγραμμα οδήγησης σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

στ) Απεικόνιση του δρομολογίου σε χάρτη με σημειωμένα τα σημεία επιβίβασης / αποβίβασης επιβατών

ζ) κλίμακες των προτεινόμενων κομίστρων

η) Αναλυτικό πίνακα των ιδιόκτητων ή με χρηματοδοτική μίσθωση τουριστικών λεωφορείων δημοσίας χρήσης, ή μισθωμένων, (απαιτείται σύμβαση μίσθωσης που να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ισχύουσα για όσο χρονικό διάσημα ισχύει η άδεια της γραμμής) που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της γραμμής.

θ) Σύμβαση συνεργασίας με ημεδαπό μεταφορέα που έχει έδρα τη Σερβία για την από κοινού εκμετάλλευση της γραμμής, (να έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η άδεια της γραμμής ). Η σχέση πραγματοποιούμενων δρομολογίων από κάθε αντισυμβαλλόμενο θα πρέπει να είναι ίση με 1:1

Πρόσθετες πληροφορίες:

Πέραν των ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ειδικότερα, ότι για τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές Ελλάδος-Σερβίας, (σύμφωνα και με τα πρωτόκολλα συναντήσεων της μικτής Ελληνο-Σερβικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών, 25-26 Σεπτεμβρίου 2008 και 13 Νοεμβρίου 2013 αντίστοιχα),

ισχύουν και τα εξής: 

Η διαδρομή της νέας γραμμής «Θεσσαλονίκη — Βελιγράδι- Θεσσαλονίκη» με υπογραμμισμένα τα σημεία επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών, είναι η εξής: «Θεσσαλονίκη — Εύζωνοι (σύνορα) — Bogorodica (σύνορα Βόρειας Μακεδονίας) — Tabanovice (σύνορα Βόρειας Μακεδονίας) — Presevo (σύνορα Σερβίας) — Νίs — Βelgrade», είναι δυνατή η δραστηριοποίηση αορίστου αριθμού μεταφορέων σε κάθε τακτική γραμμή με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.

➢ δεν έχει απελευθερωθεί η εξυπηρέτησή τους.

➢ ο μέγιστος αριθμός των εβδομαδιαίων δρομολογίων που μπορούν να εκτελούνται από τους μεταφορείς κάθε χώρας είναι 17 (δέκα επτά) συνολικά.

➢ δεν επιτρέπεται η αναχώρηση από την ίδια αφετηρία άλλων μεταφορέων που εκτελούν την ίδια γραμμή, 8 ώρες πριν ή μετά την ώρα αναχώρησης κάποιου μεταφορέα. Αυτό ισχύει για τις τακτικές γραμμές με μήκος διαδρομής μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, όπως είναι η γραμμή Αθήνα-Βελιγράδι, και μόνον, εντός της Σερβικής επικράτειας.