Τροχοί & TIR

Προϋποθέσεις για τη μεταφορά μαθητών από ιδιώτες

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του υφυπουργού μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου, επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών από ιδιώτες, όπου υπάρχει έλλειψη μεταφορικών μέσων Δημοσίας Xρήσης, κυρίως στις ορεινές, δ
Δευτέρα 06/02/2023 - 09:48
Κοινοποίηση στα Social Media
μεταφορά μαθητών

Όπως είναι γνωστό, με απόφαση του υφυπουργού μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου, επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών από ιδιώτες, όπου υπάρχει έλλειψη μεταφορικών μέσων Δημοσίας Xρήσης, κυρίως στις ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. (βλέπε troxoikaitir.gr)


Για την εκτέλεση της μεταφοράς μαθητών με ΙΧ οχήματα θα πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις.
Ειδικότερα, τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν όλες τις κατάλληλες προδιαγραφές και για την απόδειξη αυτού θα πρέπει να προσκομιστούν όλα τα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν. 

Συγκεκριμένα θα προσκομιστούν: 
α) άδεια οδήγησης, 
β) άδεια κυκλοφορίας οχήματος, 
γ) ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 
δ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ,  τα οποία θα είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους. 
ε) Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, προσκομίζεται ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην υπ’ αρ. πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3). 


Σε περίπτωση που ο κάτοχος αυτοκινήτου έχει επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του και επειδή για την έκδοση ή ανανέωση του, απαιτείται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Α 79574/5488/16 – ΦΕΚ τ.Β 4587/27-12-2017 και Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Α3/οικ.50984/7947 – ΦΕΚ τ. Β 3056/2-12-2013) η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, τεκμαίρεται πως ο οδηγός είναι υγιής κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις και την εγκύκλιο 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και συνεπώς η ύπαρξη επαγγελματικού διπλώματος, καλύπτει την προϋπόθεση ικανότητας για οδήγηση, η οποία αποδεικνύεται από το Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας που αναφέρεται στην ΚΥΑ 50025/19-9-2018 και στην εγκύκλιο 2 με Α.Π. 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3). 
 

Επιπλέον οι ιδιώτες μεταφορείς πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο ποινικού μητρώου, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι: 


α) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, 

β) δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),

γ) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, 

δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.


Υπενθυμίζουμε ότι, το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης θα ανέρχεται σε ποσοστό 80% του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού τύπου που προβλέπεται στην κοινή απόφαση 50025/18.
 

PreviousNext