Πρόσθετα κίνητρα παρέχει η κυβέρνηση για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων μέχρι 39 ετών, σε κλάδους «έξυπνης ειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας», στους οποίους περιλαμβάνεται ο τομέας των μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics).

Συγκεκριμένα, αυξάνεται το αρχικό ποσό της επιχορήγησης από το 50% στο 60% του συνολικού μηνιαίου κόστους του «Προγράμματος Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων. Με την αύξηση αυτή της μηνιαίας επιχορήγησης ανά απασχολούμενο, το ανώτατο όριο για τους κατόχους πτυχίου ανήλθε στα 700 ευρώ το μήνα (από τα 600 που ήταν) και για τους κατόχους μεταπτυχιακού στα 750 ευρώ (από 700 που ήταν), ενώ για τους κατόχους διδακτορικού παραμένει στα 800 ευρώ τον μήνα. Στην επιχορήγηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος παραμένει στους 15 μήνες. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.

Επιπλέον, αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση μετά τους 15 μήνες απασχόλησης.

Οι κλάδοι «έξυπνης εξειδίκευσης»

Οι κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης διευρύνθηκαν από τέσσερις σε εννέα. Συγκεκριμένα, πέραν όσων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε 1) Μεταποίηση -Βιομηχανία, 2) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 3) Υλικά – Κατασκευές και 4) Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics), προστέθηκαν και επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα σε: 5) Ενέργεια, 6) Βιοεπιστήμες και Υγεία-Φάρμακα, 7) Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κλιματική Αλλαγή, 8) Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες και 9) Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη.