Σχετικά με την παράταση της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας των μεταφορικών επιχειρήσεων με μορφή ΙΜΕ, το υπ. Μεταφορών διευκρινίζει ότι οι ΙΜΕ που λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (30/9/2010) μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτή τη μορφή για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή έως και τις 27 Ιανουαρίου 2024.

Εντός αυτής της μεταβατικής περιόδου, οι ΙΜΕ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον μετασχηματισμό τους στις άλλες μορφές μεταφορικής επιχείρησης του άρθρου 2 παρ. 7 ν.3887/2010 (φυσικά πρόσωπα ή εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής). Η ισχύς των αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και των κοινοτικών αδειών που έχουν εκδοθεί σε ΙΜΕ λήγει εκ του νόμου στις 27 Ιανουαρίου 2024. Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και οι κοινοτικές άδειες που εκδίδονται εφεξής στο όνομα ΙΜΕ δεν μπορούν να έχουν διάρκεια ισχύος πέραν της 27ης Ιανουαρίου 2024.

Μεταβιβάσεις ΦΔΧ

Τέλος, το υπ. Μεταφορών υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 και 1 ν. 3887/2010, όπως ισχύει, σε περίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 3887/2010 (30/9/2010), ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV (Euro 4). Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομική αιτία.