Σημαντικές αλλαγές για τον έλεγχο των φορτηγών και των εμπορευματικών μεταφορών φέρνει καινούργιο νομοσχέδιο του υπ. Μεταφορών που πρόκειται πολύ σύντομα να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών, στο οποίο καταγράφονται ψηφιακά, ανά επιχείρηση, τα στοιχεία της επιχείρησης, των οχημάτων ιδιόκτητων και μισθωμένων (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές), των οδηγών και του είδους της σχέσης που τους συνδέει με την επιχείρηση. Επιπλέον, δημιουργείται Διαδικτυακή Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Καταγραφής των στοιχείων των διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Στην Εφαρμογή καταγράφονται πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε μεταφοράς τα στοιχεία της επιχείρησης, του πελάτη, του οχήματος, του οδηγού, του είδους και της ποσότητας του φορτίου, του τόπου φόρτωσης και παράδοσης του φορτίου.

Τα παραπάνω στοιχεία εκτυπώνονται και συνοδεύουν το φορτίο σε όλη τη διαδρομή από τον τόπο φόρτωσης έως τον τόπο παράδοσης.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα διασύνδεσης αυτής της εφαρμογής με Συστήματα και Μητρώα που τηρούνται από λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και σε δεύτερη φάση, όταν θα είναι τεχνικά εφικτό, θα μπορούν ορισμένες πληροφορίες αυτής της εφαρμογής, όπως π.χ. η θέση του οχήματος, να είναι προσβάσιμες στους πολίτες.

Τέλος, θεσμοθετείται Παρατηρητήριο προδιαγραφών, συντελεστών κόστους και τιμών μεταφορικού έργου οδικών μεταφορών. Στο Παρατηρητήριο καταγράφονται οι προδιαγραφές και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των οχημάτων (λιπαντικά, ελαστικά, εξαρτήματα, καύσιμα κλπ.), το κόστος των διοδίων και άλλα κόστη, που επηρεάζουν τα κόστη μεταφοράς καθώς και σχετικά στατιστικά δεδομένα και επεξεργασία τους.

Αξιοπιστία Οδικού Μεταφορέα

Η προϋπόθεση της αξιοπιστίας φυσικού προσώπου, όπως απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα δεν πληρούται, όχι μόνο για τις περιπτώσεις που ένα φυσικό πρόσωπο έχει καταδικαστεί για ένα από τα αναφερόμενα ποινικά αδικήματα, αλλά και στην περίπτωση που έχει κηρυχθεί σε πτώχευση κατά την προ της υποβολής της αίτησης πενταετία.

Επίσης, παύει να ισχύει το κριτήριο της αξιοπιστίας αν έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε βάρος της επιχείρησης ή του διαχειριστή μεταφορών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εμπορευματικών ή επιβατικών μεταφορών, οι οποίες οδηγούν σε άρση της αξιοπιστίας. Η άρση της αξιοπιστίας της επιχείρησης ή του διαχειριστή μεταφορών συναρτάται με τη σοβαρότητα των παραβάσεων, τη συχνότητα αυτών και τον αριθμό των οδηγών της επιχείρησης.