Τροχοί & TIR

Στα 50.000 ευρώ το πρόστιμο για δεξαμενές χωρίς σύστημα εισροών – εκροών

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/ κ
Δευτέρα 05/09/2022 - 15:17
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών προστίμων σχετικά με παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών ή/ και εκροών και τη σύνδεσή τους με φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (ΦΗΜ), στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση λειτουργεί χωρίς να έχει εγκατασταθεί σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών, η εγκατάσταση σφραγίζεται και επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή της εγκατάστασης διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται προσωρινά για δύο (2) μήνες και αναστέλλεται η λειτουργία της μέχρι την εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών. Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση, κατά παράβαση των ανωτέρω, συνεχίζει να λειτουργεί, παρά τη σφράγιση και την επιβολή αναστολής λειτουργίας ή δεν εγκατασταθεί σύστημα εντός τριών (3) μηνών, διάστημα κατά το οποίο τελεί υπό αναστολή, από την έκδοση της απόφασης προσωρινής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης ανακαλείται οριστικά.

Πρόστιμο, επίσης, 50.000 ευρώ επιβάλλεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω αδειοδοτημένων δεξαμενών ή μετρητών/αντλιών, που δεν συνδέονται ή δεν παρακολουθούνται από το εγκατεστημένο σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών.

Σωληνογραμμές

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί αποθήκευση, εμπορία ή διακίνηση υγρών καυσίμων μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων από το σύστημα εισροών - εκροών δεξαμενών ή άλλου τύπου υπέργειων ή υπόγειων αποθηκευτικών χώρων ή συναφών οδεύσεων (σωληνογραμμών) ή μέσω μη αδειοδοτημένων και μη παρακολουθούμενων αντλιών/μετρητών επιβάλλεται το πρόστιμο των 50.000 ευρώ, ανακαλείται η λειτουργία της εγκατάστασης και ακόμη:

Οι μη αδειοδοτημένες δεξαμενές ή άλλοι αποθηκευτικοί χώροι καυσίμων και συναφείς οδεύσεις (σωληνογραμμές) ή οι μη αδειοδοτημένες αντλίες/μετρητές, που χρησιμοποιήθηκαν στη διάπραξη της παράβασης αυτής, καταστρέφονται με δαπάνες του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης, μετά την έκδοση της καταλογιστικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου.

Πρόστιμα, επίσης, επιβάλλονται και για μια σειρά άλλων παραβάσεων π.χ. όταν δεν υπάρχει επικολλημένος ο μοναδικός αριθμός ταυτότητάς της, όπως αυτός παράγεται κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων της εγκατάστασης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εισροών - εκροών της ΑΑΔΕ, όταν δεν υπάρχει η φυσική (ορειχάλκινη) βέργα για τη μέτρηση της στάθμης υγρών καυσίμων των δεξαμενών, ή ακόμα και εάν υπάρχει, αυτή δεν πληροί τις προδιαγραφές, όταν δεν έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Ογκομέτρησης και ογκομετρικοί πίνακες από διαπιστευμένο φορέα κ.α.

PreviousNext