Όσοι εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση πρέπει να διαθέτουν, καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών αυτών, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ασφαλιστικού ορίου κατ' ελάχιστον 100.000 ευρώ ετησίως, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά σε αστική ευθύνη έναντι τρίτων και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην προτέρα κατάσταση σε περίπτωση επέλευσης ζημιογόνου συμβάντος.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ασφαλιστική κάλυψη αφορά στη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων και ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος σχετίζεται με τις δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον κατά την άσκησή της. Σε περίπτωση που ο οργανισμός ή η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε εργασίες συλλογής και μεταφοράς και επικίνδυνων αποβλήτων, το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης είναι αθροιστικό. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η ασφαλιστική κάλυψη τoυ οργανισμού ή της επιχείρησης δεν υποκαθιστά την ευθύνη τους εκ του νόμου, αλλά εξακολουθούν να ευθύνονται πρωτογενώς για κάθε ζημία που θα προκληθεί από υπαιτιότητά τους στο περιβάλλον ή σε τρίτους. Επιπλέον, για τους ανωτέρω αναφερόμενους ορίζεται η απαίτηση εγγραφής και καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

Τα παραπάνω αναφέρονται σε εγκύκλιο του υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στη συνέχεια της εγκυκλίου (ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/8437/176 της 28/01/2021) παρέχονται οδηγίες για την εγγραφή μιας επιχείρησης στο μητρώο ως εξής:

Α. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΑ.

Α1. Εγγραφή επιχείρησης ή οργανισμού στο ΗΜΑ.

Αρχικά, απαιτείται η κατάλληλη συμπλήρωση της φόρμας «Εγγραφή Επιχείρησης / Οργανισμού» κατά τα ισχύοντα. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συμπλήρωσης, μέσω της πλατφόρμας χορηγείται στον ενδιαφερόμενο «αριθμός ΗΜΑ1» για την εγγραφή της επιχείρησης /οργανισμού, με την έκδοση σχετικού Αποδεικτικού.

Α2. Καταχώριση δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων στο ΗΜΑ.

Ι. Προϋποθέσεις καταχώρισης:

Για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας, συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, μετά την εγγραφή της επιχείρησης /οργανισμού και πριν την καταχώριση της δραστηριότητας στο ΗΜΑ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του απαραιτήτως τα εξής στοιχεία:

  • Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

  • Λίστα με τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.

  • Μέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθούν, είτε δημόσιας χρήσης είτε ιδιωτικής χρήσης, ιδιόκτητα ή μισθωμένα ή συνεργαζόμενα.

ΙΙ. Διαδικασία πριν τη συμπλήρωση της φόρμας καταχώρισης:

Πριν τη μετάβαση στη φόρμα «Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», θα πρέπει:

1. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης /οργανισμού, αφού λάβει γνώση του κειμένου:

«Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου», το οποίο είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΗΜΑ, να συμπληρώσει και να υπογράψει στη συνέχεια την «Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) του νόμιμου εκπροσώπου της Επιχείρησης/Οργανισμού προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας», υπόδειγμα της οποίας είναι, επίσης, αναρτημένο στην πλατφόρμα του ΗΜΑ.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση ο νόμιμος εκπρόσωπος δηλώνει υπεύθυνα:

  • ότι η επιχείρηση/οργανισμός είναι εγγεγραμμένη/ος στο ΓΕΜΗ, με αναφορά στον αριθμό εγγραφής και

  • ότι θα τηρούνται καθόλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας από την επιχείρηση/ οργανισμό οι «Όροι και υποχρεώσεις για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός του εθνικού χώρου» που αναφέρονται στη φόρμα Καταχώρισης Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων του ΗΜΑ.

2. Εφόσον η επιχείρηση/ οργανισμός πρόκειται να χρησιμοποιήσει φορτηγά ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ), για τη χορήγηση των αντίστοιχων αδειών κυκλοφορίας, να προσκομίσει στην αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την ανωτέρω κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

3. Να συνάψει στη συνέχεια, με έξοδά της, ασφαλιστήριο συμβόλαιο (βλ. παρ. 1 άρθρου 85 ν.4685/2020), αφού προσκομίσει στον ασφαλιστικό οργανισμό την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση

ΙΙΙ. Συμπλήρωση φόρμας καταχώρισης:

Κατόπιν των προαναφερόμενων, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη φόρμα «Καταχώριση Δραστηριότητας Συλλογής & Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», όπου, μεταξύ άλλων, θα πρέπει:

1. Να επιλέξει τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.

2. Να συμπληρώσει τους αριθμούς των αδειών κυκλοφορίας των χρησιμοποιούμενων μέσων μεταφοράς, αντιστοιχίζοντας καθένα από αυτά με τον τύπο του και με το δικαίωμα χρήσης του (περιπτώσεις: ιδιόκτητο, μισθωμένο, συνεργαζόμενο). Ειδικά, στην περίπτωση χρήσης συνεργαζόμενων φορτηγών δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ), θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία των συνεργαζόμενων μεταφορικών επιχειρήσεων.

3. Να καταχωρίσει (upload) ασφαλιστική βεβαίωση, η οποία αφορά στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του ν.4685/2020 και περιέχει κατ΄ ελάχιστον τον ασφαλιστικό κίνδυνο, τα ασφαλιστικά όρια και τους κωδικούς ΕΚΑ των προς συλλογή και μεταφορά αποβλήτων.

4. Να καταχωρίσει (upload) την Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. Α2.ΙΙ.1.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, μέσω της πλατφόρμας χορηγείται στον ενδιαφερόμενο «αριθμός ΗΜΑ9» για την καταχώριση της «Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων», με την έκδοση σχετικού Αποδεικτικού.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί εναλλακτικής διαχείρισης [όπως: ελαστικά, Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)], ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να διαθέτει αντίστοιχες συμβάσεις με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ).

Εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις και διαδικασίες, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τις εν λόγω εργασίες.

Β. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΗΜΑ.

Β1. Όταν η Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς αφορά τόσο Μη Επικίνδυνα όσο και Επικίνδυνα Απόβλητα:

Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται νέος αριθμός ΗΜΑ μόνο για τη «Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων».

Ο ήδη εγγεγραμμένος στο ΗΜΑ θα πρέπει αμελλητί και οπωσδήποτε πριν την εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, να προβεί στην εκ νέου καταχώριση της «Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων» στο ΗΜΑ, εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις παρ. Α2.Ι, Α2.II.1, Α2.II.2, A2.II.3 (εφόσον χρειάζεται), A2.ΙI.4 και Α2.ΙΙΙ της παρούσας.

Β2. Όταν η Δραστηριότητα Συλλογής και Μεταφοράς αφορά αποκλειστικά Μη Επικίνδυνα Απόβλητα:

Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέος αριθμός ΗΜΑ για την εν λόγω δραστηριότητα.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. Β1 της παρούσας.

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ.

1. Στις περιπτώσεις χρήσης συνεργαζόμενων ΦΔΧ για την εκτέλεση μιας εργασίας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, υπόχρεος για την καταχώριση στο ΗΜΑ των στοιχείων της εν λόγω εργασίας στην ετήσια απολογιστική Έκθεση Αποβλήτων είναι ο οργανισμός ή επιχείρηση που έχει εργανώσει τη συγκεκριμένη εργασία συλλογής και μεταφοράς.

2. Για την πραγματοποίηση διασυνοριακής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων προβλέπονται επιπλέον οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006 για τις μεταφορές των αποβλήτων (WSR), όπως αυτός ισχύει.

3. Σε περίπτωση μεταβολών στις προαναφερόμενες πληροφορίες / καταχωρίσεις, ο υπόχρεος οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τις καταχωρίσεις του στο ΗΜΑ.