Ανακοινώθηκε χθες 26/04/21 η απόφαση 4/2021 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης στην εκδίκαση υπόθεσης που αφορούσε «παραβάσεις έκδοσης εικονικών τιμολογίων ενδοκοινοτικών παραδόσεων λόγω μη απόδειξης της πώλησης/ αποστολής/ μεταφοράς/ παράδοσης των εμπορευμάτων».

Κατά τη συζήτηση και την εξέταση όλων των στοιχείων, το δικαστήριο έκρινε ότι επρόκειτο για μια εικονική ενδοκοινοτική συναλλαγή εξαγωγής προϊόντων με εικονικό τιμολόγιο πώλησης μεταξύ δύο επιχειρήσεων, ελληνικής και πολωνικής.

Η απόδειξη της εικονικής συναλλαγής βασίστηκε κατά κύριο λόγο στα εξής:

(α) Απάντηση των αρχών της Πολωνίας, στο πλαίσιο αιτηθείσας διοικητικής συνδρομής, για τον έλεγχο που διενήργησε στην επιχείρηση του φερόμενου ως αγοραστή/ενδοκοινοτικώς αποκτώντος, σύμφωνα με την οποία η επιχείρηση αυτή (φορολογικώς υπαρκτή Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) δεν δήλωσε καμία ενδοκοινοτική απόκτηση.

(β) Ουσιώδεις ελλείψεις στο περιεχόμενο των επίμαχων φορολογικών στοιχείων, όπως η μη αναγραφή στα συνοδευτικά δελτία αποστολής των στοιχείων κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου και, συνεπώς, μη απόδειξη της διακίνησης βάσει αυτών.

(γ) Αποτέλεσμα του ελέγχου στην επιχείρηση του μεταφορέα, εκδότη του διεθνούς εντύπου CMR, ο οποίος δεν εξέδωσε στοιχεία για την αμοιβή του (κόμιστρα) και δεν την καταχώρησε στα βιβλία του.

(δ) Επισήμανση αντιφάσεων από τον αντιπαραβολικό έλεγχο των φορολογικών στοιχείων με τα λοιπά προσκομισθέντα παραστατικά (CMR, τελωνειακά πιστοποιητικά T2L)

Μετά την εξέταση των παραπάνω, το δικαστήριο έκρινε ότι η συναλλαγή μεταξύ των δύο επιχειρήσεων (ελληνικής και πολωνικής) ήταν εικονική στην οποία, όμως, συμμετείχε και ο μεταφορέας με αποτέλεσμα να του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο.

Πηγή: Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης