Τροχοί & TIR

Συστήματα συγκράτησης και ζώνες ασφαλείας στα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση χρήσης συστημάτων ασφαλείας (όπως ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης για παιδιά) σε λεωφορεία άνω των 8+1 θέσεων εκτός των αστικών. Σύμφωνα με την ισχύο
Παρασκευή 08/09/2023 - 16:32
Κοινοποίηση στα Social Media
μεταφορά μαθητών

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση χρήσης συστημάτων ασφαλείας (όπως ζώνες ασφαλείας και συστήματα συγκράτησης για παιδιά) σε λεωφορεία άνω των 8+1 θέσεων εκτός των αστικών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

α. Οι επιβάτες των λεωφορείων από τριών ετών και άνω απαιτείται να χρησιμοποιούν όταν κάθονται ειδικά μέσα συγκράτησης και προστασίας, όπως ειδικά συστήματα (ή μέσα) συγκράτησης για παιδιά (τύποι CRS, κ.λ.π.), ζώνες ασφαλείας κ.λπ..

β. Τα ειδικά συστήματα (ή μέσα) συγκράτησης για παιδιά, όποτε απαιτούνται, πρέπει να εγκρίνονται και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα:

i. του κανονισμού αρ. 44 της ΟΕΕ/ΗΕ (44R03) ή της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ, ή

ii. του κανονισμού αρ. 129 της ΟΕΕ/ΗΕ ή κάθε περαιτέρω προσαρμογής του εν λόγω κανονισμού.

γ. Τα ειδικά συστήματα (ή μέσα) συγκράτησης για παιδιά εγκαθίστανται σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (π.χ. το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης, το ενημερωτικό φυλλάδιο ή ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις) που παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών, όπου δηλώνεται με ποιο τρόπο και σε ποιους τύπους οχημάτων μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιείται με ασφάλεια.

δ. Οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται ότι είναι υποχρεωτικό να προσδένονται εφόσον κάθονται και το όχημα είναι εν κινήσει. Πρέπει να ενημερώνονται σχετικά κατ’ ελάχιστο από τον οδηγό, ή τον συνοδό ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί αρχηγός της ομάδας.

Επίσης, τα καθίσματα ενηλίκων όλων των λεωφορείων, πλην των αστικών, που μεταφέρουν μαθητές, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά:

α. βρεφών, νηπίων (έως 4 ετών) και παιδιών (μαθητών Α΄ βάθμιας 5 έως 12 ετών) με ύψος μικρότερο ή ίσο του 1,50m εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς τους, ήτοι:

i. χρήση των κατάλληλων συστημάτων συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.1.1 του κανονισμού αρ. 44 ή του κανονισμού αρ. 129. της ΟΕΕ/ΗΕ

ii. στερέωση των συστημάτων συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και εγκατάστασης.

β. παιδιών (μαθητών Α΄ βάθμιας 5 έως 12 ετών) με ύψος μεγαλύτερο του 1,50m και βάρος μεγαλύτερο των 36Kg.

γ. μαθητών Β΄ βάθμιας (γυμνασίου-λυκείου)

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι για όλα τα λεωφορεία, πλην των αστικών, κατηγοριών Μ2 και Μ3 – που μεταφέρουν μαθητές πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις, αναφορικά με την αναγραφή στην άδεια κυκλοφορίας τους των συστημάτων συγκράτησης που διαθέτουν.

Για την εφαρμογή των προαναφερθέντων κανονισμών για την καταλληλότητα των ειδικών συστημάτων (ή μέσων) συγκράτησης για παιδιά όποτε απαιτούνται (τύποι CRS, σήμανση κ.λπ.) κατά την προηγούμενη παράγραφο, ισχύουν τα εξής:

α. Στα καθίσματα ενηλίκων, για τη μεταφορά παιδιών, μπορούν να τοποθετούνται κατάλληλα συστήματα συγκράτησης παιδιών (ΣΣΠ) (CRS) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.1.1 του κανονισμού αρ. 44 της ΟΕΕ/ΗΕ (44R03) - Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση συστημάτων συγκράτησης παιδιών για μηχανοκίνητα οχήματα («συστήματα συγκράτησης παιδιών»), ο οποίος από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό αρ. 129 της ΟΕΕ/ΗΕ - Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση ενισχυμένων συστημάτων συγκράτησης παιδιών που χρησιμοποιούνται σε μηχανοκίνητα οχήματα [2021/1806], με αποτέλεσμα τα συστήματα συγκράτησης παιδιών που εγκρίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό αρ. 44 της ΟΕΕ/ΗΕ (44R03) πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 θα επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε κυκλοφορία έως την 1η Σεπτεμβρίου 2024.

Για αναλυτικές πληροφορίες επί των σχετικών κανονισμών πατήστε εδώ.

PreviousNext