Τροχοί & TIR

Ταξινόμηση καινούργιων αυτοκινήτων χωρίς τον ταχογράφο 2ης έκδοσης

Εγκρίνεται η θέση σε κυκλοφορία σε καινούργια αυτοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο που δεν ανήκει στην κατηγορία του ευφυούς ταχογράφου 2ης έκδοσης ή/και του μεταβατικού ευφυο
Πέμπτη 10/08/2023 - 08:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Εγκρίνεται η θέση σε κυκλοφορία σε καινούργια αυτοκίνητα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με ευφυή ταχογράφο που δεν ανήκει στην κατηγορία του ευφυούς ταχογράφου 2ης έκδοσης ή/και του μεταβατικού ευφυούς ταχογράφου. 

Αυτό προβλέπει απόφαση του Υπ. Μεταφορών με το οποίο ικανοποιείται σχετικό αίτημα των Εισαγωγέων Αντιπροσώπων καθώς ορίζεται ότι η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι δυνατή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2023. 

Ειδικότερα, η απόφαση έχει ως εξής: 

1. Επιτρέπουμε την ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας καινούργιων οχημάτων (πλήρων, ολοκληρωμένων ή ημιτελών) μεταφοράς εμπορευμάτων (κατηγοριών Ν2 και Ν3), καθώς και των οχημάτων μεταφοράς επιβατών (κατηγοριών Μ2 και Μ3) με ευφυή ταχογράφο που δεν ανήκει στην κατηγορία του ευφυούς ταχογράφου 2ης έκδοσης ή/και του μεταβατικού ευφυούς ταχογράφου εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του οχήματος, που έχει εκδοθεί μέχρι 18 Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

 2. Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας, υποβάλλονται, στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση από πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί το πιστοποιητικό ταξινόμησης του οχήματος. Ειδικά για την περίπτωση ημιτελούς οχήματος, η αίτηση υποβάλλεται και από πρόσωπο στο οποίο έχει μεταβιβαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1146/1972 (Α΄ 64). 

β. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του οχήματος (CoC). 

γ. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8, ν.1599/1986) του προσώπου στο όνομα του οποίου έχει τελωνισθεί το όχημα, στην οποία θα δηλώνεται ότι: 1. Το όχημα με αριθμό πλαισίου …(αναγράφεται ο αριθμός πλαισίου του οχήματος): α. φέρει ευφυή ταχογράφο πρώτης έκδοσης β. το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) που υποβάλλεται είναι σε ισχύ. 

2. Είναι σε γνώση του ότι για να επιτραπεί η μεταβίβαση του οχήματος αυτού: 

α. απαιτείται η προσκόμιση ισχύοντος Δελτίου Κοινοποίησης Έγκρισης τύπου του οχήματος ή ισχύοντος πιστοποιητικού μεμονωμένης έγκρισης οχήματος και 

β. υποχρεούται να ενημερώσει για τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται στην παρούσα απόφαση για την κυκλοφορία του οχήματος, προκειμένου για: - πλήρες ή ολοκληρωμένο όχημα, τον τελικό κάτοχο του οχήματος, ο οποίος δικαιούται να το  θέσει σε κυκλοφορία, - ημιτελές όχημα, τον κατασκευαστή επόμενης φάσης του οχήματος. 

δ. Πρωτότυπη επιστολή του κατασκευαστή του πλήρους, ολοκληρωμένου ή ημιτελούς οχήματος, με επίσημη μετάφρασή της, στην οποία θα δηλώνεται ότι στο συγκεκριμένο όχημα τοποθετήθηκε εκ κατασκευής ευφυής ταχογράφος που δεν ανήκει στην κατηγορία του ευφυούς ταχογράφου 2ης έκδοσης ή του μεταβατικού ευφυούς ταχογράφου ή δεν μπορεί να τοποθετηθεί ευφυής ταχογράφος 2ης έκδοσης ή μεταβατικός ευφυής ταχογράφος. Στην επιστολή καταχωρίζονται τα στοιχεία του εργοστασιακά τοποθετημένου ευφυούς ταχογράφου. 

ε. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του οχήματος που έχει εκδοθεί μέχρι 18-08-2023. στ. Βιβλιάριο Μεταβολών Κατοχής και Κυριότητος, συμπληρωμένο κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η υποβολή των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιολογητικών είναι δυνατή μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2023. 

3. Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και χωρίς τη διενέργεια επιθεώρησης, εάν αυτή προβλέπεται, ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας. 

4. Η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται σύμφωνα με την με αρ. Α-33824/2683/8-10-2004 (Β’ 1514) υ.α., στην οποία και καταχωρίζονται τα στοιχεία του οχήματος που είναι δυνατό να προκύψουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Ειδικά στο πεδίο «8-χρήση» αυτής, αναγράφεται πάντοτε η ένδειξη ΙΔΙΩΤΙΚΗ. Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται η Παρατήρηση 176 με λεκτικό «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ–ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ….ΑΠΟΦΑΣΗ (αναγράφεται ο αριθμός της παρούσας απόφασης). Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τις 18-08-2023 και πάντως όχι πέραν της 15-09-2023, ως ημερομηνία πρώτης (1ης) άδειας κυκλοφορίας, θα τίθεται η 18-08-2023. 

5. Η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες, μετά την περαίωση της διαδικασίας ταξινόμησης, δεν επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο, αλλά τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

 6. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων, για την ταξινόμηση και τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σχετικά με το επάγγελμα ή την ιδιότητα του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, πραγματοποιείται κατά την μεταβίβαση του οχήματος, στον τελικό κάτοχο. 

7. Όταν τα προαναφερόμενα οχήματα μεταβιβάζονται στον τελικό κάτοχο, ο φάκελος που έχει σχηματισθεί μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες, αποστέλλονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, όπου είναι κάτοικος ή έχει την έδρα η επιχείρηση του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται το όχημα. 

8. Η μεταβίβαση των ημιτελών οχημάτων σε κατασκευαστή επόμενης φάσης γίνεται χωρίς τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων των παρ. 6 και 7 της παρούσας και επιτρέπεται εφόσον έχει εκδοθεί γι’ αυτά και είναι σε ισχύ έγκριση τύπου οχήματος. Η υποχρέωση ενημέρωσης του τελικού κατόχου του ολοκληρωμένου οχήματος για τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς που ορίζονται  παρούσα απόφαση  για την κυκλοφορία του οχήματος, μετακυλίεται για τα οχήματα αυτά στον κατασκευαστή της επόμενης φάσης. 

9. Η μεταβίβαση των πλήρων και ολοκληρωμένων οχημάτων στον τελικό κάτοχο (πρόσωπο το οποίο δικαιούται να το θέσει σε κυκλοφορία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις), γίνεται μετά από τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων των παρ. 6 και 7 της παρούσας και επιτρέπεται εφόσον έχει εκδοθεί γι’ αυτά και είναι σε ισχύ, Δελτίο Κοινοποίησης Έγκρισης τύπου οχήματος ή πιστοποιητικό μεμονωμένης έγκρισης οχήματος, κατά περίπτωση, ή έχουν ενταχθεί σε ισχύουσα απόφαση τέλους σειράς. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς του προαναφερόμενου δικαιολογητικού επαληθεύεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία ταξινόμησης. 

10. Κατά την ταξινόμηση και την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας, δεν θα καταβάλλονται τέλος αδείας αυτοκινήτου οχήματος και η εισφορά του ν. 1959/1991 (Α΄ 123). Οι παραπάνω προβλεπόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις, θα καταβάλλονται, όταν αυτά μεταβιβασθούν και τεθούν σε κυκλοφορία, ανάλογα και με τη χρήση αυτών.__ 

PreviousNext