Τροχοί & TIR

Τώρα και «Ευφυής Ταχογράφος Μεταβατικού Σταδίου»

Με βάση τον τελευταίο κανονισμό της ΕΕ του ΕΚ 2021/1128 ορίζονται οι απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής έξυπνων ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους. Ορίζον
Τετάρτη 30/08/2023 - 11:08
Κοινοποίηση στα Social Media

Με βάση τον τελευταίο κανονισμό της ΕΕ του ΕΚ 2021/1128 ορίζονται οι απαιτήσεις κατασκευής, δοκιμής, εγκατάστασης, λειτουργίας και επισκευής έξυπνων ταχογράφων και των δομικών στοιχείων τους.

Ορίζονται, επίσης, και οι μεταβατικές διατάξεις σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας επαλήθευσης ταυτότητας μηνυμάτων πλοήγησης ανοικτής υπηρεσίας Galileo (Galileo Open Service Navigation Message Authentication) (γνωστή ως OSNMA) από τους έξυπνους ταχογράφους, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση ταυτότητας των θέσεων που καταγράφονται από τον ταχογράφο μέσω της χρήσης του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) Galileo.

Οι διατάξεις ισχύουν μόνο για τις εποχούμενες μονάδες με εσωτερικό δέκτη GNSS2. Επειδή όμως η υπηρεσία OSNMA βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των δημόσιων δοκιμών, δημιουργείται μεταβατική περίοδος για τους ευφυείς ταχογράφους δεύτερης έκδοσης όσον αφορά στη χρήση της OSNMA.

Πριν από την επικαιροποίηση, οι μεταβατικές εποχούμενες μονάδες εφαρμόζουν τις λειτουργίες που σχετίζονται με την OSNMA, όπως προβλέπεται (οι λειτουργίες που δεν σχετίζονται με την OSNMA παραμένουν αμετάβλητες), ενώ μόλις πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επικαιροποίηση του λογισμικού, οι μεταβατικές εποχούμενες μονάδες εφαρμόζουν το SIS ICD και τις κατευθυντήριες γραμμές για τους δέκτες OSNMA που ισχύουν κατά το στάδιο λειτουργίας της OSNMA και συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις, κατά τη χρήση της υπηρεσίας OSNMA που είναι διαθέσιμη κατά το στάδιο λειτουργίας της. Σημειώνεται ότι το SIS είναι το προσλαμβανόμενο από το διάστημα σήμα (Signal in Space - Σήμα στο Διάστημα).

Μέχρι 31/05/24

Οι μεταβατικές εποχούμενες μονάδες μπορούν να τοποθετούνται σε οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά μόνο έως τις 31 Μαΐου 2024 ή 5 μήνες μετά την ημερομηνία δήλωσης της υπηρεσίας OSNMA, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

Κατά συνέπεια, για το μεταβατικό στάδιο από 21/8/2023 έως 31 Μαΐου 2024 ή πέντε (5) μήνες μετά την ημερομηνία δήλωσης της υπηρεσίας OSNMA, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη:

α) τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία ψηφιακού ταχογράφου, πρέπει να εκδίδουν βεβαιώσεις που να φέρουν την ένδειξη «Ευφυής Ταχογράφος Μεταβατικού Σταδίου»,

β) οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας κατά την ταξινόμηση οχημάτων που φέρουν εξοπλισμό ταχογράφου, πρέπει να καταχωρούν στο online Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο πεδίο των παρατηρήσεων, με κωδικό 191, το λεκτικό «Ευφυής Ταχογράφος μεταβατικού σταδίου». Επομένως, οι νέες άδειες κυκλοφορίας που θα εκδοθούν για το παραπάνω διάστημα θα αναφέρουν στο πεδίο παρατηρήσεων το λεκτικό «Ευφυής Ταχογράφος Μεταβατικού Σταδίου»,

ώστε με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, οι αρχές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν αν ο εγκατεστημένος ευφυής ταχογράφος διαθέτει έκδοση λογισμικού που του επιτρέπει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία OSNMA του Galileo.

Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου [31 Μαΐου 2024 ή πέντε (5) μήνες μετά την ημερομηνία δήλωσης της υπηρεσίας OSNMA, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη] θα εκδοθεί νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

PreviousNext