Αρκετές περιφέρειες της χώρας εξήγγειλαν ήδη τα προγράμματα διενέργειας εξετάσεων για μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, έτους 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις καλό είναι να απευθύνονται στις κατά τόπους σχολές ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕΕ ή στις διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών.

Ειδικά, για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας για την οδική μεταφορά Eμπορευμάτων/ Eπιβατών οι υποψήφιοι εξετάζονται:

α. Γραπτώς σε δύο φύλλα εξέτασης στην Ελληνική γλώσσα που καλύπτουν την ενότητα των Εθνικών και των Διεθνών Μεταφορών, αντίστοιχα. Κάθε φύλλο εξέτασης αποτελείται από συνολικά 30 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 2 μελέτες περιπτώσεων προς ανάπτυξη. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

β. Οι υποψήφιοι, κάτοχοι Πιστοποιητικού Εθνικών Μεταφορών που τους έχει χορηγηθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, εξετάζονται μόνο στο φύλλο εξέτασης της ενότητας των Διεθνών Μεταφορών. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης, σ’ αυτήν την περίπτωση μειώνεται στις δύο ώρες.

γ. Οι υποψήφιοι, θα πρέπει να χρησιμοποιούν, για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου και όχι μολύβι. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού υγρού ή ταινίας, μουντζούρες ή διορθώσεις. Για κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής υπάρχει μία σωστή απάντηση, που θα πρέπει απαραίτητα να επισημαίνεται θέτοντας το σημείο (Χ) ή σταυρό (+) στο αντίστοιχο τετραγωνάκι του φύλλου εξέτασης. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση, ακόμα και εάν βρίσκεται στο σωστό τετραγωνίδιο, λαμβάνεται ως λανθασμένη. Εξυπακούεται ότι για κάθε ερώτηση που έχουν σημειωθεί περισσότερες από μία απαντήσεις ή για ερώτηση που δεν έχει σημειωθεί καθόλου απάντηση, αυτή λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση.

δ. Η σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση πολλαπλής επιλογής βαθμολογείται με 2 μονάδες. Η πλήρης ανάπτυξη κάθε μελέτης βαθμολογείται με 20 μονάδες. Για τους υποψηφίους που εξετάζονται στα φύλλα εξέτασης της ενότητας των εθνικών και των διεθνών μεταφορών, η βαθμολογία της εξέτασης στα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής, υπολογίζεται το άθροισμα της βαθμολογίας στο σύνολο των ερωτήσεων εθνικών και διεθνών μεταφορών. Ομοίως, η βαθμολογία στις μελέτες περιπτώσεων υπολογίζεται ως το άθροισμα των βαθμολογιών στο σύνολο των μελετών περιπτώσεων εθνικών και διεθνών μεταφορών. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 120 μονάδων, έχει δηλαδή συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%), έχοντας παράλληλα ελάχιστη βαθμολογία 60 μονάδων (βάση) από τα ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής και 40 μονάδων (βάση) από τις μελέτες περιπτώσεων.

Ο κατάλογος όλων των ερωτήσεων και των μελετών περίπτωσης (case studies) που χρησιμοποιούνται στις εξετάσεις, βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (www.yme.gr) και συγκεκριμένα στη διαδρομή Μεταφορές>Πληροφόρηση για Θέματα Οδικού Μεταφορέα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α. Όσοι υποψήφιοι περιλαμβάνονται στην κατάσταση που υποβάλλει η οικεία ΣΕΚΑΜ στην υπηρεσία.

β. Όσοι είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Ανωτάτων ή Ανωτέρων Σχολών της Χώρας μας ή ισοτίμων σχολών εξωτερικού και υποβάλουν αίτηση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I) στο κατάστημα της υπηρεσίας, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία, στην οποία θα δηλώνουν την κατηγορία του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας που επιθυμούν να αποκτήσουν, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (Διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, τηλέφωνο επικοινωνίας). Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

βα. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

ββ. Φωτοαντίγραφο του κατεχόμενου τίτλου σπουδών

βγ. Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή.

βδ. Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου, (κατατίθεται το στέλεχος για χρήση από τον φορέα). Πριν την προσκόμιση της εκτύπωσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 50€. Το παράβολο εκτυπώνεται από την εφαρμογή του «ΤΑΞΙΣ». Στο αίτημα χορήγησης παραβόλου θα πρέπει να επιλεγεί, στο πεδίο «φορέας Δημοσίου» το «Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/σχολές οδηγών-ΚΕΘΕΥΟ-ΠΕΙ-ADR», στο πεδίο «Κατηγορία παραβόλου» το «Εξετάσεις Π.Ε.Ε. Οδικού Μεταφορέα Επιβατών ή Εμπ/των» και στο πεδίο «τύπος παραβόλου» το «Συμμετοχή στις εξετάσεις Π.Ε.Ε. Αττικής».

βε. Φωτοαντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα ή πιστοποιητικό ΕΘΝΙΚΩΝ μεταφορών για όσους υποψηφίους δηλώνεται μόνο συμμετοχή στην ενότητα των Διεθνών μεταφορών (Επιβατικές ή Εμπορευματικές).