Ξεκίνημα για την Περιφερειακή Οδό της Αλεξανδρούπολης

Εγκρίθηκε η διενέργεια διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» προϋπολογισµού 36.000.000,00 €, που θα αφορά την κατασκευή της ανατολικής περιφερειακής οδού της Αλεξανδρούπολης, του συνδετήριου κλάδου µε το λιµάνι Αλεξανδρούπολης και του κόµβου σύνδεσης µε τον κλάδο προς Εγνατία Οδό.

Στις εργασίες κατασκευής του έργου εκτός από τις εργασίες οδοποιίας περιλαµβάνονται:

  • τα µεγάλα και µικρά τεχνικά έργα (άνω διαβάσεις, οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης)

  • οι εργασίες αποχέτευσης οµβρίων και αποστράγγισης,

  • οι εργασίες σήµανσης- ασφάλισης,

  • οι εργασίες ηλεκτροφωτισµού κόµβων, γεφυρών κ.λ.π.

  • οι εργασίες επένδυσης πρανών µε φυτική γη και υδροσποράς τους κ.α.