Εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων για τους ταχογράφους φορτηγών και λεωφορείων εξέδωσε το υπ. ΥπΜεΔι προς όλες τις περιφέρειες της χώρας ζητώντας ταυτόχρονα απ΄όλες τις ελεγκτικές αρχές να εξοπλιστούν άμεσα με την κάρτα ελέγχου των ψηφιακών ταχογράφων.
Υπενθυμίζουμε, ότι υποχρέωση απόκτησης της κάρτας ελέγχου έχουν τελωνεία, λιμενική αστυνομία, μικτά κλιμάκια ελέγχου, τροχαία, ΣΔΟΕ) που πραγματοποιούν καθ' οδόν ελέγχους, για παράδειγμα, κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών όπου λειτουργεί Μικτό Κλιμάκιο Ελέγχου.
Επίσης, κάθε υπηρεσία ελέγχου εξοπλίζεται με μια ή περισσότερες κάρτες κατ' επιλογή της, π.χ. μια κάρτα για κάθε μέλος του Μικτού Κλιμακίου ή μία κάρτα για κάθε Μικτό Κλιμάκιο. Οι υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν βιβλίο μητρώου, όπου καταχωρείται κάθε εξουσιοδοτημένος χρήστης κάθε κάρτας.
Στην κατεπείγουσα εγκύκλιο του υπ. ΥπΜεΔι προς τις περιφέρειες αναφέρεται ότι «όσες τυχόν Περιφερειακές Ενότητες δεν έχουν συγκροτηθεί ή δεν λειτουργούν για οποιονδήποτε λόγο τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, οι Περιφερειάρχες παρακαλούνται για τις άμεσες ενέργειές τους. Όσα όργανα ελέγχου δεν έχουν εξοπλιστεί ακόμα με κάρτα ελέγχου (που επιτρέπει τον έλεγχο του ψηφιακού ταχογράφου) θα επικεντρώσουν τους ελέγχους στους αναλογικούς ταχογράφους.»
Υπενθυμίζουμε, ότι οι παραβάσεις για τον ταχογράφο και τα ωράρια οδήγησης κατανέμονται σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης ως εξής:
(α) Πολύ σοβαρή παράβαση (ΠΣΠ): Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο εξακοσίων (600) ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, πλην των παραβάσεων με αριθμούς ΣΤ1, Ζ1 Ζ7, Θ1, Ι1, Ι2 και Ι3, για τις οποίες επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4000) ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.
(β) Σοβαρή παράβαση (ΣΠ): Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ.
(γ) Ελαφρά παράβαση (ΕΠ): Επιβάλλεται στην επιχείρηση πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.
Στο τεύχος Ιουνίου καταγράφουμε σε πίνακα όλες τις παραβάσεις και τα πρόστιμα που σχετίζονται με τον ψηφιακό ταχογράφο.