Τροχοί & TIR

Η απόσυρση λόγω ηλικίας των λεωφορείων

Με τον πρόσφατο νόμο 4070/10.4.2012, καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α 268), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3333/2005 (Α 91) ενώ η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου 11, αντικαθίσταται ως εξής: « Η μεταφορά προσώπων διενεργείται με αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης. Τα λεωφορεία αυτά, όταν τίθενται για πρώτη σε κυκλοφορία, είτε καινουργή είτε μεταχειρισμένα, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δέκα πέντε (15) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, αυτά αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλογικά και στα λεωφορεία που ταξινομήθηκαν με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή».
Παρασκευή 01/06/2012 - 16:16
Κοινοποίηση στα Social Media

Με τον πρόσφατο νόμο 4070/10.4.2012, καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2963/2001 (Α 268), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 3333/2005 (Α 91) ενώ η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου 11, αντικαθίσταται ως εξής: « Η μεταφορά προσώπων διενεργείται με αστικά ή υπεραστικά λεωφορεία δημοσίας χρήσης. Τα λεωφορεία αυτά, όταν τίθενται για πρώτη σε κυκλοφορία, είτε καινουργή είτε μεταχειρισμένα, πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δέκα πέντε (15) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου. Μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου, αυτά αποσύρονται υποχρεωτικά από την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται αναλογικά και στα λεωφορεία που ταξινομήθηκαν με βάση την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή».

PreviousNext