Τροχοί & TIR

Απόδειξη έδρας μεταφορικής

Σε περίπτωση όπου η έδρα της μεταφορικής επιχείρησης φυσικού προσώπου που αναγράφεται στην βεβαίωση έναρξης εργασιών της Δ.Ο.Υ. βρίσκεται σε ακίνητο, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα ή το οποίο μισθώνει ο/η σύζυγος του μεταφορέα, τότε στις υπηρεσίες μεταφορών, για την απόδειξη της εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 1071/2009, κατατίθενται αντίγραφα των συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου στο όνομα του συζύγου.
Δευτέρα 01/10/2012 - 15:37
Κοινοποίηση στα Social Media

Διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη της έδρας της μεταφορικής επιχείρησης δίνει με εγκύκλιό της η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σε περίπτωση όπου η έδρα της μεταφορικής επιχείρησης φυσικού προσώπου που αναγράφεται στην βεβαίωση έναρξης εργασιών της Δ.Ο.Υ. βρίσκεται σε ακίνητο, το οποίο ανήκει κατά κυριότητα ή το οποίο μισθώνει ο/η σύζυγος του μεταφορέα, τότε στις υπηρεσίες μεταφορών, για την απόδειξη της εγκατάστασης της μεταφορικής επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 1071/2009, κατατίθενται αντίγραφα των συμβολαίων ιδιοκτησίας ή μίσθωσης του ακινήτου στο όνομα του συζύγου.

Επιπλέον, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του συζύγου περί δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ολόκληρου ή μέρους του ακινήτου για έδρα της μεταφορικής επιχείρησης, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του παραχωρούντος.

Όταν το ακίνητο χρησιμοποιείται ταυτόχρονα ως κοινή συζυγική στέγη, υποβάλλονται, εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, και η υπεύθυνη δήλωση της υπ' αριθμ. Β1/53534/5213/19-11-2010 εγκυκλίου περί του ότι τα έγγραφα της μεταφορικής επιχείρησης θα τίθενται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών για την τήρηση της νομοθεσίας των εμπορευματικών μεταφορών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

PreviousNext