Καθορίστηκαν κριτήρια, έλεγχοι και κυρώσεις για τις παραβάσεις

Με υπουργική απόφαση (48680/5032, ΦΕΚ 3153/Β/ 2012) καθορίστηκαν οι περιπτώσεις των παραβάσεων για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις στους φορείς Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) και στο ελεγκτικό προσωπικό τους, καθώς και η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων. Ομοίως, τέθηκαν τα κριτήρια που διαχωρίζουν τις παραβάσεις σε δευτερεύουσες, σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις οχημάτων. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στα Ι.ΚΤΕΟ, είναι από 500 μέχρι 1000 ευρώ, ενώ προβλέπεται η προσωρινή ακόμα και η οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Οι παραβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων, παράλειψη σημείων τεχνικού ελέγχου, μη διαπίστωση σοβαρής έλλειψης, η απόκρυψη στοιχείων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κ.α.

Σε περίπτωση εξάλλου, βεβαίωσης περισσότερων της μιας παραβάσεων στο πλαίσιο του ίδιου ελέγχου, το συνολικά επιβαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προστίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Επίσης στην έννοια της οριστικής αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας ή της οριστικής απαγόρευσης λειτουργίας περιλαμβάνεται και η στέρηση του δικαιώματος του φορέα ΙΚΤΕΟ (φυσικού ή νομικού προσώπου) για ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ στο σύνολο της Επικράτειας. Προκειμένου περί νομικού προσώπου, η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία μετέχουν οπωσδήποτε στη διοίκηση ή εκπροσωπούν ή/και δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο το νομικό πρόσωπο.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί, η αναφορά που περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία «οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται μετά από ενδείξεις μη ορθής λειτουργίας των ΙΚΤΕΟ ή μετά την υποβολή καταγγελίας κατόπιν αξιολόγησής της, από την οποία κρίνεται η αναγκαιότητα διενέργειας επιτόπιου ελέγχου, ή σε τυχαία επιλογή ΙΚΤΕΟ προς έλεγχο στα πλαίσια της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος του τεχνικού ελέγχου οχημάτων στη χώρα μας.».

 Με ελλείψεις τα Δημόσια ΚΤΕΟ

 Αλλά ενώ η κυβέρνηση νομοθετεί ελέγχους και ποινές σε βάρος των Ι.ΚΤΕΟ που θα καταλαμβάνονται σε παραβάσεις, τα ίδια τα Δημόσια ΚΤΕΟ λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις, τέτοιες που να μην είναι σε θέση να πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, καταγγέλλοντας μάλιστα το υπουργείο για σκοπούμενες χρονικές παρατάσεις υπέρ των Δ. ΚΤΕΟ. (βλέπε και σελίδες 136 – 137 του τρέχοντος τεύχους)