Τροχοί & TIR

Ευνοϊκή ρύθμιση για γονική παροχή / κληρονομιά ΦΔΧ

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση Άδειας Οδικών Μεταφορών ΑΟΜ όσοι αποκτούν φορτηγό ΔΧ από γονική παροχή παλιού μεταφορέα και δεν έχουν άλλο φορτηγό στο όνομά τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για ένα χρόνο (μέχρι 4/1/14).
Παρασκευή 01/02/2013 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Οδικοί μεταφορείς εμπορευμάτων, οι οποίοι απέκτησαν φορτηγό δημοσίας χρήσης λόγω γονικής παροχής ή κληρονομίας από παλαιό μεταφορέα, ανεξάρτητα από τον χρόνο της γονικής παροχής ή της επαγωγής της κληρονομίας, και οι οποίοι δεν έχουν άλλο φορτηγό δημοσίας χρήσης στο όνομά τους μπορούν, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και για ένα έτος, (μέχρι 4/1/14), να εκδώσουν οριστική άδεια κυκλοφορίας για το φορτηγό τους χωρίς την Άδεια Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010 και μόνον με την άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων του Κανονισμού (ΕΚ) 1071/2009. Η οικονομική επιφάνειά τους έχει το ύψος και αποδεικνύεται με τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 7 του Κανονισμού 1071/2009 και το άρθρο 3 του π.δ. 346/2001. Οι ανωτέρω μεταφορείς υποχρεούνται στην έκδοση Άδειας Οδικών Μεταφορών (Α.Ο.Μ.) μόνον σε περίπτωση που θελήσουν να αποκτήσουν φορτηγό δημοσίας χρήσης με αρχική χορήγηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 3887/2010».

Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι νεοεισερχόμενα στο επάγγελμα φυσικά πρόσωπα, που απέκτησαν ΦΔΧ λόγω κληρονομίας ή γονικής παροχής και τους χορηγήθηκε απόφαση προσωρινής λειτουργίας, δεν υποχρεούνται σε έκδοση Α.Ο.Μ. εφ' όσον είχε εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομά τους μέχρι τις 27-1-2012.

Η οικονομική επιφάνεια

 Η οικονομική επιφάνεια που ορίζεται παραπάνω, αυτή δηλαδή του άρθρου 7 του κανονισμού 1071/2009 και του άρθρου 3 του Π.Δ. 346/2001 είναι 9.000 ευρώ και 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον του ενός όχημα.

PreviousNext