Μετά από ερωτήματα αυτοκινητιστών εκδόθηκαν νέες τροποποιήσεις σχετικά με την εγκατάσταση συστημάτων αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS). Σύμφωνα με αυτές, κριτήριο απαλλαγής (ή μη) από την υποχρέωση της εκ των υστέρων τοποθέτησης αποτελεί η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης του οχήματος και αυτή παραμένει η 1-1-1999. Αυτό που αλλάζει είναι ότι η ημερομηνία αφορά στην πρώτη ταξινόμηση του καινούργιου οχήματος σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσονται της υποχρέωσης εγκατάστασης ABS και εκείνα τα οχήματα τα οποία είχαν πρωτοταξινομηθεί καινούργια στο εξωτερικό, π.χ. Γερμανία, πριν το ‘99 (ορθώς μιας και τότε δεν ήταν υποχρεωτική η αντίστοιχη οδηγία) και ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα μετά το ’99. Πιο αναλυτικά:

Ταξινόμηση - Κυκλοφορία

1. Τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που έχουν ταξινομηθεί ως καινουργή, στην χώρα μας ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, πριν από την 1/1/1999 επιτρέπεται να κυκλοφορούν και να μεταβιβάζονται χωρίς να έχει τοποθετηθεί σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ).

Απαγόρευση Κυκλοφορίας Οχημάτων 20ετίας

Τα ταξινομημένα προ του '99 οχήματα που δεν διαθέτουν ABS αποσύρονται από την κυκλοφορία εντός πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης (Ιανουάριος 2015). Στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή οποιασδήποτε μεταβολής της αδείας τίθεται χρονικός περιορισμός στην άδεια κυκλοφορίας (στο πεδίο Η) έως 16-1-2020.

2. Για τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά, σε οποιαδήποτε χώρα, μετά από την 1/1/1999, εφαρμόζεται σταδιακά η απαγόρευση κυκλοφορίας όσων δεν διαθέτουν ABS, και συγκεκριμένα από την ημερομηνία λήξης του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη της 1/4/2015 με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 4 της ενότητας Τεχνικός Έλεγχος της παρούσας. Η μεταβίβαση των συγκεκριμένων οχημάτων δεν επιτρέπεται αν δεν είναι εφοδιασμένα με ABS. Στις περιπτώσεις που στις υφιστάμενες άδειες κυκλοφορίας υπάρχει περιορισμός της διάρκειας ισχύος στο πεδίο Η, που έχει τεθεί σε εφαρμογή προηγούμενης απόφασης παράτασης, θα πρέπει να εκδοθεί άδεια με απαλοιφή του περιορισμού.

Πού αναγράφεται η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης

3. Η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης αναγράφεται στο πεδίο Β της άδειας κυκλοφορίας (κοινοτικού τύπου). Στην περίπτωση που αυτή δεν προκύπτει από την άδεια (παλαιού τύπου άδεια, κενό πεδίο, λανθασμένη αναγραφή), ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσέλθει στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και να αιτηθεί τη συμπλήρωση του πεδίου Β με την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου του οχήματος.

Διορία τοποθέτησης μέχρι το επόμενο ΚΤΕΟ

Τεχνικός Έλεγχος

1. Σύμφωνα με την απόφαση κρίσιμη ημερομηνία, για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, είναι η Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

2. Σε όσα οχήματα, υπόχρεα για τοποθέτηση ABS, διενεργηθεί περιοδικός τεχνικός έλεγχος μέχρι και την ανωτέρω ημερομηνία (Τρίτη 31 Μαρτίου 2015) και διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με το εν λόγω σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση, χορηγείται ετήσια καταλληλότητα και στο χώρο των παρατηρήσεων του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου αναγράφεται η παρατήρηση «Το όχημα δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί με αυτό έως τον επόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο».

3. Δέον να επισημανθεί ότι η ανωτέρω διάταξη της χορήγησης ετήσιας καταλληλότητας και υποχρέωσης εφοδιασμού του οχήματος με ABS έως τον επόμενο περιοδικό τεχνικό έλεγχο αναφέρεται σε οχήματα στα οποία κατά τον εν λόγω περιοδικό τεχνικό έλεγχο δεν θα σημειωθούν σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις και θα τους χορηγηθεί η ετήσια καταλληλότητα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών ελλείψεων που συνεπάγεται τη διενέργεια επανελέγχου η καταληκτική προθεσμία τοποθέτησης ABS είναι ένα (1) έτος από τη διενέργεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου και όχι από την ημερομηνία διενέργειας του/των επανελέγχου/ων κατά τον οποίο χορηγήθηκε στο όχημα η ετήσια καταλληλότητα. Επίσης, στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις καθώς και στο/α ΔΤΕ κάθε επανελέγχου/ων θα αναγράφεται η παρατήρηση «Το όχημα δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί με αυτό έως ... (αναγράφεται ως ημερομηνία ένα έτος από την ημερομηνία διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου).

Μέχρι 3 εβδομάδες νωρίτερα

4. Η χρήση του δικαιώματος διενέργειας του ετήσιου περιοδικού τεχνικού ελέγχου μέχρι και τρεις εβδομάδες πριν από την αναγραφόμενη στο ΔΤΕ ημερομηνία επόμενου περιοδικού τεχνικού ελέγχου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ισχύουσα διάταξη της ΥΑ 44800/123/1985) είναι αποδεκτή. Για παράδειγμα, δικαίωμα προσέλευσης στο ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του ετήσιου περιοδικού τεχνικού ελέγχου την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 έχει ο κάτοχος οχήματος με αναγραφόμενη επί του ΔΤΕ ημερομηνία επόμενου ελέγχου έως και τις 20 Απριλίου 2015, για το οποίο θα εφαρμοστούν τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια 2 ή 3, κατά περίπτωση.

5. Για οχήματα εφοδιασμένα με ΔΤΕ με ημερομηνία επόμενου ελέγχου μετά τις 20/4/2015, στο χώρο των παρατηρήσεων των οποίων έχει αναγραφεί η παρατήρηση «Το όχημα δεν φέρει σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφείλει να εφοδιαστεί με αυτό μέχρι 31.12.2014, άλλως απαγορεύεται η κυκλοφορία του» σύμφωνα με την 39817/3614/1-7-2014 (ΑΔΑ: Ω9041-Ο14) εγκύκλιο, θα τίθεται από τον Τεχνικό Διευθυντή του ΚΤΕΟ η συμπληρωματική παρατήρηση «Η καταληκτική ημερομηνία 31.12.2014 παρατείνεται μέχρι την λήξη του ΔΤΕ» και θα επικυρώνεται με την σφραγίδα του ΚΤΕΟ.