Τροχοί & TIR

Οι όροι και προϋποθέσεις για την προσωρινή ακινησία φορτηγών ΔΧ

Τα υπουργεία Οικονομικών, Μεταφορών και Εργασίας δημοσιοποίησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προσωρινή ακινησία φορτηγών ΔΧ καθώς και των επιβατικών ΔΧ, κατά το άρθρο 121 του νόμου 4199/2
Κυριακή 01/03/2015 - 00:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Τα υπουργεία Οικονομικών, Μεταφορών και Εργασίας δημοσιοποίησαν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την προσωρινή ακινησία φορτηγών ΔΧ καθώς και των επιβατικών ΔΧ, κατά το άρθρο 121 του νόμου 4199/2013.

Η σχετική απόφαση που αναμένεται να υπογραφεί είναι η ακόλουθη:

1. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις δύναται να καταθέτουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες των Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης (Φ.Δ.Χ.) ιδιοκτησίας τους (Προσωρινή ακινησία) στην υπηρεσία Μεταφορών της περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας. Η δυνατότητα προσωρινής ακινησίας αφορά τόσο στις παλαιές άδειες Φ.Δ.Χ. όσο και Φ.Λ.Χ. με αρχική χορήγηση σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν.3887/2010. Επίσης, οι ιδιοκτήτες Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Χ.) αυτοκινήτων του άρθρου 106 του ν.4199/2013 δύναται να καταθέτουν προσωρινά τα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας) των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ιδιοκτησίας τους στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας όπου τηρείται ο φάκελος του οχήματος, η οποία εκδίδει βεβαίωση προσωρινής ακινησίας.

2. Το χρονικό διάστημα που δύναται Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο να τεθεί, κατά τα οριζόμενα της Απόφασης αυτής, σε προσωρινή ακινησία αρκεί από τρείς (3) μήνες έως τρία (3) έτη. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις μεταβίβασης του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. από οποιαδήποτε αιτία ή κληρονομίας.

3. Τα στοιχεία κυκλοφορίας φυλάσσονται στην περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας. Για την άρση της ελέγχεται εάν υφίσταται ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου του οχήματος και στην περίπτωση μεταφορικής επιχείρησης, αν συνεχίζει να πληροί τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

Πότε ισχύει η εξαίρεση ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε.

1. Τα πρόσωπα της παρ. 1 της Απόφασης αυτής που υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 258/2005 όπως ισχύει, εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. κατά τη διάρκεια της θέσης σε προσωρινή ακινησία του ιδιόκτητου Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 121 του ν.4199/2013. Στις περιπτώσεις μεταφορικής επιχείρησης που συνεχίζεται η λειτουργία με μισθωμένα Φ.Δ.Χ., εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε. των παρακάτω προσώπων. Η ανωτέρω εξαίρεση από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση που όλα τα Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. οχήματα από τα οποία απορρέει η υποχρέωση του ενδιαφερομένου για την ασφάλιση στην Ο.Α.Ε.Ε. τεθούν σε προσωρινή ακινησία, σύμφωνα με τα οριζόμενα της Απόφασης αυτής.

2. Για την εξαίρεση από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. των προσώπων της παρ. 1 απαιτείται:

Α. η εξόφληση ή η ρύθμιση των τυχόν καθυστερούμενων προς τον Οργανισμό οφειλών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και

Β. η προσκόμιση στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε. όπου υπάγονται οι αιτούντες την εξαίρεση των παρακάτω δικαιολογητικών: α) βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας:

• για κάθε Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. που τίθεται σε προσωρινή ακινησία.

• ότι το σύνολο των ιδιόκτητων Φ.Δ.Χ. της μεταφορικής επιχείρησης έχει τεθεί σε προσωρινή ακινησία ή προκειμένου περί ιδιόκτητων Ε.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. που ανήκουν σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει. Η χορήγηση της βεβαίωσης γίνεται κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της οικείας περιφέρειας στην οποία ο αιτών δηλώνει τον αριθμό κυκλοφορίας όλων των ιδιόκτητων Φ.Δ.Χ. της μεταφορικής ή των μεταφορικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας όλων των ιδιόκτητων Ε.Δ.Χ. ή των Ε.Δ.Χ. που ανήκουν σε εταιρείες στις οποίες συμμετέχει.

β) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. από την οποία προκύπτουν οι γενόμενες μεταβολές της θέσης σε ακινησία των Ε.Δ.Χ. και Φ.Δ.Χ. της μεταφορικής ή των μεταφορικών επιχειρήσεων όπου συμμετέχει ο αιτών

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα εξαίρεσης από την ασφάλιση στον Ο.Α.Ε.Ε. στην οποία δηλώνει ότι δεν διαθέτει μισθωμένα κυκλοφορούντα Δ.Χ. οχήματα και τον αριθμό κυκλοφορίας όλων των ιδιόκτητων Φ.Δ.Χ. της μεταφορικής ή των μεταφορικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει.

Ο χρόνος εξαίρεσης δεν λογίζεται

3. Σε κάθε περίπτωση άρσης της προσωρινής ακινησίας, η αρμόδια Δ/νση Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας υποχρεούται να κοινοποιήσει στην αρμόδια περιφερειακή διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Ε. την επανακυκλοφορία του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος.

4. Το χρονικό διάστημα εξαίρεσης από την ασφάλιση Ο.Α.Ε.Ε. λόγω προσωρινής ακινησίας του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος δεν λογίζεται ως χρόνος.

5. Η εξαίρεση από την ασφάλιση κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας διακόπτεται στην περίπτωση οφειλέτη που έχει ρυθμίσει τις οφειλές του και απωλέσει τη ρύθμιση τη ρύθμιση.

6. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας του Φ.Δ.Χ. ή Ε.Δ.Χ. οχήματος, ο εξαιρούμενος της ασφάλισης δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, εκτός και αν διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ο.Α.Ε.Ε.

Στο ίδιο τεύχος #323

PreviousNext