Μετά την προκήρυξη στις 11/2/16 από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού των 4 νέων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, επιχειρούμε μια παρουσίαση των δαπανών που δύνανται να επιχορηγηθούν και σχετίζονται με τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Logistics καθώς και περιπτώσεις επιχορήγησης οχημάτων – όχι όμως για την εκτέλεση δημόσιων μεταφορών. Πιο αναλυτικά:

1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με την ονομασία «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

n Υποβολές προτάσεων: από 07.04.2016 μέχρι 20.05.2016 για όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Στις επιλέξιμες επιχειρήσεις περιλαμβάνεται η Εφοδιαστική Αλυσίδα/Logistics.

n Προϋπολογισμός Έργων: από 15.000 ευρώ μέχρι 200.000 ευρώ.

n Ποσοστό επιχορήγησης: 40% (έως 50% αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας).

n Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακές και Λοιπές Εγκαταστάσεις, Περιβάλλον Χώρος, Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός, Περιβαλλοντικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ενέργειες για την Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Δαπάνες Τεχνικής Υποστήριξης για σύναψη συμβάσεων με σκοπό την προώθηση νέων προϊόντων/ υπηρεσιών σε νέες αγορές, Δαπάνες Πιστοποίησης/ Τυποποίησης Προϊόντων/ Υπηρεσιών σύμφωνα με Διεθνή πρότυπα, Άϋλες Δαπάνες, Δαπάνες Προβολής και Προώθησης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (υφιστάμενων και νέων).

n Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Μέχρι 24 μήνες.

Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν:

α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή

β. Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας (περιλαμβάνεται η εφοδιαστική αλυσίδα) και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Αγορά Μεταφορικών Μέσων

Στην Επιλέξιμη Δαπάνη Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» περιλαμβάνονται:

n Δαπάνες για την Αγορά μεταφορικών μέσων τύπου κλαρκ για την διακίνηση των προϊόντων εντός του χώρου παραγωγής της μονάδας.

n Δαπάνες για την Αγορά μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των δέκα πέντε (15) χιλ. ευρώ. Ειδικά για τον Τομέα Προτεραιότητας «Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Logistics» περιλαμβάνονται προς επιχορήγηση από το πρόγραμμα αυτό συγκεκριμένες δραστηριότητες από συγκεκριμένους ΚΑΔ, μεταξύ των οποίων: - ΚΑΔ 49.4 (Οδικές Μεταφορές Εμπορευμάτων και Υπηρεσίες Μετακόμισης), - ΚΑΔ 52.24 (Διακίνηση Φορτίων), - ΚΑΔ 52.29 (Άλλες υποστηρικτικές προς τη Μεταφορά Δραστηριότητες).

2. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ με την ονομασία «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Υποβολές προτάσεων: από 29.3.2016 μέχρι 17.5.2016 για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις. Ποσοστό επιχορήγησης: 40% έως 50% αν δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακές και Λοιπές Εγκαταστάσεις, Περιβάλλον Χώρος, Μηχανολογικός και Λοιπός Εξοπλισμός, Περιβαλλοντικές Εγκαταστάσεις και Εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Δαπάνες Πιστοποίησης/ Τυποποίησης Υπηρεσιών σύμφωνα με Διεθνή πρότυπα, Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικών, Μελέτες-Έρευνες Αγοράς, Δαπάνες Προβολής και Προώθησης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Μεταφορικά Μέσα, Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (υφιστάμενων και νέων).

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Μέχρι 24 μήνες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

n Σε επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρήσεις, απαιτείται η επιχείρηση να απασχολεί κατά μ.ο. την τριετία 2013-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

n Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαιτείται, κατά μ.ο. τη διετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

n Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο προηγούμενα έτη).

Στην Επιλέξιμη Δαπάνη Μεταφορικά Μέσα του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» περιλαμβάνονται:

n Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης.

n Μεταφορικά μέσα μικτής/ πολλαπλής χρήσης τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων τα οποία θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των πελατών των τουριστικών καταλυμάτων χωρίς κόμιστρο.

Το τρίτο πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» περιλαμβάνει επιχορηγήσεις έως 50.000 ευρώ σε επιχειρήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας/Logistics (ΚΑΔ 52.24 , 52.29 κ.α.). Το τέταρτο πρόγραμμα

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» περιλαμβάνει επιχορηγήσεις έως 60.000 ευρώ σε επιχειρήσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας/ Logistics (ΚΑΔ 49.4, 52.24, 52.29 κ.α.). T&T

Τις πληροφορίες για τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, ζητήσαμε και λάβαμε από τον οικονομολόγο κ. Σπήλιο Πετρόπουλο τον οποίο και ευχαριστούμε. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ίδιο. Πετρόπουλος Α. Σπήλιος, Οικονομολόγος Ο.Ε.Ε 88163, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, www.sppetropoulos.gr, info@sppetropoulos.gr, τηλ.: 210.6982954.

42.000 ή 40.000 kg

Ευελιξία στο Μέγιστο Μικτό

Με πρόσφατη τροποποιητική απόφαση του υπ. Μεταφορών παρέχεται η δυνατότητα περιορισμού της ΜΑΜΦΟ* των συνδυασμών οχημάτων πέντε ή έξι αξόνων σε 40.000 χιλιόγραμμα, ακόμη και όταν υπάρχει τεχνική δυνατότητα για καθορισμό μεγαλύτερης ΜΑΜΦΟ.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις συνδυασμού οχημάτων όπου σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων που τον αποτελούν, τις οριακές τιμές φορτίσεων κατά περίπτωση και τους υπολογισμούς για τη σύνδεση των οχημάτων, προκύπτει μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα άνω των 40.000 χιλιόγραμμων υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:

1) Καθορισμός ΜΑΜΦΟ ίσης με τη μέγιστη τεχνικά επιτρεπόμενη μάζα με μέγιστο όριο τα 42.000 χιλιόγραμμα.

2) Καθορισμός της ΜΑΜΦΟ στα 40.000 χιλιόγραμμα, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου χωρίς δυνατότητα επανακαθορισμού της ΜΑΜΦΟ μεταγενέστερα. Η δυνατότητα αυτή ισχύει και για τους συνδυασμούς οχημάτων για τους οποίου καθορίστηκε ΜΑΜΦΟ άνω των 40.000 χιλιόγραμμων κατ’ εφαρμογή της ΥΑ ΦΑ1/63197/4636/14.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το όριο των 34.000 χιλιόγραμμων για τα τριαξονικά ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση συνδυασμού της παραπάνω περίπτωσης 1, δηλαδή με ΜΑΜΦΟ άνω των 40.000 χιλιόγραμμων. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας της περίπτωσης 2, (40.000 kg μικτό) η μέγιστη μάζα για τριαξονικά ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια καθορίζεται στα 32.000 χιλιόγραμμα. ισχύει και για τους συνδυασμούς οχημάτων για τους οποίου καθορίστηκε ΜΑΜΦΟ άνω των 40.000 χιλιόγραμμων κατ’ εφαρμογή της ΥΑ ΦΑ1/63197/4636/14.

Σημειώνεται, επίσης, ότι το όριο των 34.000 χιλιόγραμμων για τα τριαξονικά ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση συνδυασμού της παραπάνω περίπτωσης 1, δηλαδή με ΜΑΜΦΟ άνω των 40.000 χιλιόγραμμων. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση της δυνατότητας της περίπτωσης 2, (40.000 kg μικτό) η μέγιστη μάζα για τριαξονικά ημιρυμουλκούμενα με ανεξάρτητη άδεια καθορίζεται στα 32.000 χιλιόγραμμα.

*ΜΑΜΦΟ (Μέγιστη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος) δηλαδή το όχημα με δυνατότητα να κινηθεί (οδηγός, πετρέλαια, λάδια, νερά, ρεζέρβα κ.λ.π.).