Μέσα στον Αύγουστο εκδόθηκε η υπ. απόφαση απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών στο παράπλευρο οδικό δίκτυο η οποία αν και προβλεπόταν από το άρθρο 8 του νόμου 4388/2016 (βλέπε ΤΡΟΧΟΙ & TIR Μαΐου 2016) προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο χώρο των αυτοκινητιστών δεδομένου ότι τέθηκε σε ισχύ στις 11 Αυγούστου ημερομηνία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, χωρίς καμία προ ενημέρωση των αυτοκινητιστών οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμο 1.000 ευρώ για τον οδηγό και 1.000 για τον ιδιοκτήτη του φορτηγού, εκτός και αν αποδείξουν ότι εμπίπτουν στις ελάχιστες εξαιρέσεις που προβλέπονται.

Με υπόμνημά του, τo ΠΣΧΕΜ ζήτησε την αναστολή της απόφασης για τρεις μήνες, ενώ εξετάζει και την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων.

Ελάχιστες οι εξαιρέσεις για τα φορτηγά

Με το άρθρο 8 του νόμου 4388/16 ορίζεται ότι: «Η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο απαγορεύεται για οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγών και λοιπές κατηγορίες οχημάτων, όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται εξαιρέσεις από την απαγόρευση για ειδικούς λόγους».

Ακολούθησε η έκθεση της υπ. απόφασης που καθορίζει τις εξαιρέσεις, ορίζει τα δικαιολογητικά γι’ αυτές και αναφέρει τα πρόστιμα για τους παραβάτες ως εξής:

Εξαιρούνται της απαγόρευσης της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4388/2016 (Α’/93) και επιτρέπεται η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, ήτοι το παραλλαγμένο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται για την αποφυγή καταβολής τελών διοδίων, όπως: Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας (έως Υλίκη), Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ελευθερούπολης, Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, Π.Ε.Ο. Ξάνθης – Κομοτηνής, Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, Π.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κήπων, Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κοζάνης, Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Παράπλευρο Α/Δ Π.Α.Θ.Ε., και άλλα, τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγά και λοιπές κατηγορίες οχημάτων όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, ύστερα από χορήγηση σχετικής άδειας διέλευσης.

Άδεια Διέλευσης

Η άδεια ισχύει για κάθε όχημα ξεχωριστά και αναφέρει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδα), τα κυβικά, το έτος κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήματος, τον ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ του, τη διεύθυνση κατοικίας/έδρας και το τμήμα του παράπλευρου – παραλλαγμένου οδικού δικτύου στο οποίο επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κυκλοφορία και ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους, στη διεύθυνση κατοικίας/έδρας του ιδιοκτήτη ή στη διεύθυνση του έργου και τους κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για τη διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων.

Η άδεια εκδίδεται όταν ο ιδιοκτήτης τους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

α) είναι μόνιμος κάτοικος δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). i. Για την απόδειξη του παραπάνω απαιτείται: βεβαίωση δήμου ότι ο δήμος είναι όμορος και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ τέσσερα (4) έτη και πριν την παρέλευση της ισχύος της δύναται να ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πριν τη λήξη της άδειας.

β) είναι δημότης δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). i. Για την απόδειξη του παραπάνω απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον οικείο δήμο στην οποία να αναφέρεται ότι ο δήμος είναι όμορος με τον υπόψιν άξονα και σχετική βεβαίωση για το ότι ο ιδιοκτήτης είναι δημότης. ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ τέσσερα (4) έτη και πριν την παρέλευση της ισχύος της δύναται να ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πριν τη λήξη της άδειας.

γ) εκτελεί δημόσιο έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). i. Για την απόδειξη του παραπάνω γεγονότος απαιτείται η προσκόμιση της σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή του έργου και έγγραφο επικυρωμένο από την αναθέτουσα αρχή, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου καθώς και η χρονική διάρκεια χρήσης τους με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και το είδος των εργασιών. ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ ίση με τη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

δ) εκτελεί ιδιωτικό έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). i. Για την απόδειξη του παραπάνω γεγονότος απαιτείται η προσκόμιση δημοσίου εγγράφου σχετικού με το έργο όπως άδεια δόμησης. ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ ίση με τη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, όπως προκύπτει από την άδεια δόμησης.

ε) έχει την έδρα της επιχείρησης σε δήμο που είναι όμορος

του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). i. Για την απόδειξη του παραπάνω γεγονότος απαιτείται αντίγραφο εντύπου Ε1 και καταστατικό της επιχείρησης από το οποίο προκύπτει η έδρα. ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ τέσσερα (4) έτη και πριν την παρέλευση της ισχύος της δύναται να ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πριν τη λήξη της άδειας.

στ) εκτελεί αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). i. Για την απόδειξη του παραπάνω γεγονότος απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον οικείο δήμο στην οποία να αναφέρεται ότι ο δήμος είναι όμορος με το υπόψιν άξονα, αντίγραφο εντύπου Ε9 και αντίγραφο εντύπου Ε1. ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ τέσσερα (4) έτη και πριν την παρέλευση της ισχύος της δύναται να ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών. Η αίτηση για ανανέωση καταίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πριν τη λήξη της άδειας.

Εξαιρέσεις για λεωφορεία και οχήματα για διανομή και τροφοδοσία

2. Εξαιρούνται της απαγόρευσης της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του Νόμου 4388/2016 (Α’93 ) και επιτρέπεται η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, ήτοι το παραλλαγμένο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται για την αποφυγή καταβολής τελών διοδίων, όπως: Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θήβας (έως Υλίκη), Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ελευθερούπολης, Π.Ε.Ο. Καβάλας – Ξάνθης, Π.Ε.Ο. Ξάνθης – Κομοτηνής, Π.Ε.Ο. Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης, Π.Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης – Κήπων, Π.Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κοζάνης, Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ευζώνων, Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης, Παράπλευρο Α/Δ Π.Α.Θ.Ε., και άλλα, τα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγά και λοιπές κατηγορίες οχημάτων όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, ύστερα από την επίδειξη:

α) επικυρωμένου από δημόσια αρχή αντιγράφου του εγκεκριμένου από την αρμόδια υπηρεσία πίνακα προγραμματισμένων δρομολογίων, όταν πρόκειται για λεωφορεία ΚΤΕΛ,

β) επικυρωμένη από δημόσια αρχή σύμβαση, από την οποία προκύπτει ότι εκτελείται δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών, όταν πρόκειται για τουριστικά λεωφορεία ή λεωφορεία ΚΤΕΛ,

γ) επικυρωμένο από δημόσια υπηρεσία (όπως εφορία) συμφωνητικό μίσθωσης, στο οποίο αναγράφεται η διαδρομή / το πρόγραμμα της εκδρομής και ο ακριβής προορισμός, όταν πρόκειται για τουριστικά λεωφορεία,

δ) δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφεται η ακριβής διεύθυνση αποστολής, όταν πρόκειται για μεταφορά προϊόντων, δομικών υλικών ή οικοσκευών, μηχανημάτων και κάθε είδους διανομή και τροφοδοσία. Η διέλευση επιτρέπεται μόνο στο τμήμα του παράπλευρου – παραλλαγμένου οδικού δικτύου που ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους στη διεύθυνση αποστολής κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων.

3. Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας διέλευσης υποβάλλονται και ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Οδικών Τελών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και μέχρι αυτή να στελεχωθεί στη Διεύθυνση Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης Υποδομών με σύμβαση Παραχώρησης. Το έντυπο της αίτησης, καθώς και το έντυπο της άδειας συντάσσεται με μέριμνα της Υπηρεσίας.

4. Η Υπηρεσία της παραγράφου 3 τηρεί ηλεκτρονικό μητρώο αδειών διέλευσης, το οποίο κοινοποιεί και στις αρμόδιες αρχές ελέγχου.

5. Η άδεια διέλευσης πρέπει να φέρεται συνεχώς επί του οχήματος το οποίο αφορά.

6. Σε κάθε περίπτωση όταν για οποιαδήποτε λόγο παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας διέλευσης, οι κάτοχοί της οφείλουν αμελλητί να την επιστρέφουν στην εκδούσα αρχή και πάντως εντός διαστήματος 10 ημερών. Σε καμία περίπτωση δεν εκδίδεται άδεια της παρούσας για όχημα (i) για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί σχετική προηγούμενη άδεια η οποία δεν επεστράφη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, (ii) για το οποίο έχει εκδοθεί ήδη σχετική άδεια, η οποία είναι σε ισχύ, για άλλο τμήμα του παράπλευρου οδικού δικτύου της Χώρας, με την επιφύλαξη των 1.γ και 1.δ για τις οποίες δύναται να εκδίδεται άδεια συνδυαστικά κατά περίπτωση (iii) το οποίο δεν έχει καταβάλει τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

7. Οι παραβάσεις διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα (Τροχαία ή/ και μικτά κλιμάκια ελέγχου) και επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα κατ’ αναλογία της παραγράφου 1α του άρθρου 4Α του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α’), και συγκεκριμένα: στον ιδιοκτήτη χίλια (1000) ευρώ και στον οδηγό χίλια (1000) ευρώ. Τα πρόστιμα καταβάλλονται επιτόπου. Σε αντίθετη περίπτωση και μέχρι απόδειξης καταβολής του προστίμου, το όχημα ακινητοποιείται.

8. Τα πρόστιμα καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α’), όπως ισχύει.

9. Εντός μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας τυχόν διοικητικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί διαγράφονται με την προσκόμιση άδειας διέλευσης.

10. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (11/8/16).

Υπόμνημα ΠΣΧΕΜ προς Τσίπρα και Σπίρτζη

Υπόμνημα – αίτηση αναστολής στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ Πέτρος Σκουλικίδης, σχετικά με την απαγόρευση χρήσης του παράπλευρου οδικού δικτύου από τα φορτηγά, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια του κλάδου. Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στo υπόμνημα, «είναι προφανές ότι οι συντάκτες της Υπουργικής Απόφασης έχουν πλήρη άγνοια των προβλημάτων που δημιουργούν, εκτός από τους μεταφορείς και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα οδικά δίκτυα που αναφέρονται στην Υ.Α., τα οποία γίνονται πλέον ‘‘άβατο’’ για όλα τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων». Η επιστολή καταλήγει με την παράθεση του αιτήματος περί αναστολής της απόφασης για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών, ώστε να δοθεί χρόνος «να συνεργαστούμε με το αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ και να τους ενημερώσουμε αναλυτικά για τα προβλήματα που δημιουργεί η Υ.Α, τόσο στην εκτέλεση του μεταφορικού έργου, τον αποκλεισμό χιλιάδων επιχειρήσεων, όσο και την επιβάρυνση των αστικών περιοχών από την διέλευση χιλιάδων φορτηγών μόνο για την είσπραξη τελών διοδίων».

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ ΠΣΧΕΜ

Του «Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.)», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (οδ. Πειραιώς, αριθμ. 4) και εκπροσωπείται νομίμως.

ΠΡΟΣ

Τον Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα, Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη.

Την 11η Αυγούστου 2016 δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 53494/ΦΝ 393 (ΦΕΚ Β΄ 2481/11 Αυγούστου 2016) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός εξαιρέσεων από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο» κατ’ εξουσιοδότησιν του άρθρου δεύτερου της παραγράφου 8 του Ν.4388/2016.

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων απαγορεύεται η διέλευση των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων από το παράπλευρο/παραλλαγμένο οδικό δίκτυο με ορισμένες ελάχιστες εξαιρέσεις. Για τις εξαιρέσεις αυτές χορηγείται άδεια μετά από πολύπλοκη γραφειοκρατική διαδικασία. Για την παράβαση της ως άνω υπουργικής αποφάσεως προβλέπεται ως κύρωση, η επιβολή προστίμου 1000 ευρώ για τον οδηγό και 1000 ευρώ για τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Τα πρόστιμα καταβάλλονται επιτόπου και σε αντίθετη περίπτωση και μέχρις αποδείξεως καταβολής του προστίμου, το όχημα ακινητοποιείται. Περαιτέρω η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι, η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημεριδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή την 11η Αυγούστου 2016.

Tα μέτρα αυτά δυσχεραίνουν ή/και αποκλείουν την εκτέλεση μεταφορικού έργου σε όλο το παράπλευρο/παραλλαγμένο οδικό δίκτυο της χώρας και επιβαρύνουν 27.000 δημόσιους μεταφορείς με κόστη, τα οποία αδυνατούν να υποστηρίξουν.

Τους εξαναγκάζουν δε να διέρχονται μόνον από τους αυτοκινητοδρόμους για τους εισπρακτικούς σκοπούς των παραχωρησιούχων εταιριών, και παρά το γεγονός, ότι κάτι τετοιο δεν προβλέπεται ούτε από τις Συμβάσεις Παραχώρησης, αλλά ούτε από το Ενωσιακό Δίκαιο. Με την απόφαση αυτή, κεντρικά οδικά δίκτυα, που εξυπηρετούν τις μεταφορικές ανάγκες της χώρας πάνω από 100 χρόνια, όπως η Π.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, Ελευσίνας-Θήβας, Καβάλας- Ξάνθης και τα υπόλοιπα κεντρικά δίκτυα που αναφέρονται στην Υ.Α, ξαφνικά έγιναν Παραλλαγμένο Οδικό Δίκτυο και χρησιμοποιείται μόνο για την αποφυγή καταβολής τελών διοδίων.

Είναι προφανές, ότι οι συντάκτες της Υ.Α έχουν πλήρη άγνοια των προβλημάτων που δημιουργούν, εκτός από τους μεταφορείς και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα οδικά δίκτυα που αναφέρονται στην Υ.Α και πλέον γίνεται άβατο για όλα τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.

Eπιπλέον, ζητούν από τους μεταφορείς που φορτώνουν πχ. Από το Θριάσιο, να μην χρησιμοποιούν το κεντρικό οδικό δίκτυο Ελευσίνας-Θήβας που είναι τα μισά χιλιόμετρα και επιβάλλουν τη διαδρομή μέσω της Ν.Ε.Ο., μόνο για την καταβολή διοδίων, αδιαφορώντας για την επιβάρυνση του ήδη επιβαρυμένου οδικού δικτύου της Δυτικής Αθήνας, που θα χρησιμοποιούν τα χιλιάδες φορτηγά που θα έχουν προορισμό τη Β. Ελλάδα.

Κάτι αντίστοιχο με τη συγκεκριμένη διαδρομή θα συμβεί και στα υπόλοιπα οδικά δίκτυα που αναφέρονται στην Υ.Α.

Η περιβόητη υπόσχεση Τσίπρα ήρθε τούμπα

Ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ, συνεχίζοντας υπενθυμίζει και την περιβόητη προεκλογική υπόσχεση Τσίπρα: «Τα μέτρα αυτά εξεδόθησαν αιφνιδίως, εν μέσω των θερινών διακοπών, και σε πλήρη αντίθεση με τις προεκλογικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα κατά την συνάντηση με τις Συνεργαζόμενες Ομοσπονδίες Μεταφορικών Επιχειρήσεων της 9ης Σεπτεμβρίου 2015.

Κατά την συνάντηση αυτή ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί «ότι στο πλαίσιο μιας νέας πολιτικής για τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, πρέπει να μειωθούν ριζικά τα εξουθενωτικά διόδια για τα φορτηγά Δ.Χ. και να ληφθούν μέτρα για να σταματήσει ο αθέμιτος ανταγωνισμός των ελληνικών φορτηγών Δ.Χ. από γειτονικές χώρες χαμηλού κόστους»… «Υπογραμμίζω τέλος ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα έχει ορθάνοιχτες τις πόρτες του διαλόγου για την ολόπλευρη στήριξη των φορτηγών Δ.Χ. και την αναβάθμιση του κλάδου, για το καλό των οικογενειακών επιχειρήσεων και της ανάπτυξης της χώρας».

«Ούτε μείωση των διοδίων έγινε, ούτε αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταφορών από την Βουλγαρία. Αντιθέτως, με τις προναφερθείσες διατάξεις, και εν μέσω σοβαρής οικονομικής κρίσεως και συνεχούς υφέσεως, υποχρεώνονται 32.000 φορτηγά, δηλ. ο κλάδος των οδικών ελληνικών μεταφορών να φέρει το υπέρογκο οικονομικό βάρος των διοδίων τελών για την διέλευση μόνον από αυτοκινητοδρόμους με την παράλληλη υποχρεωτική αύξηση των διανυομένων αποστάσεων, και να αντιμετωπίσουν τα δυσεπίλυτα προβλήματα που δημιουργούνται.

Επί παραδείγματι, εάν συνυπολογισθεί ότι η διέλευση των φορτηγών αυτοκινήτων απαγορεύεται από τους αυτοκινητοδρόμους κατά τα περισσότερα Σαββατοκύριακα και τις εορτές, τότε η κατάληξη είναι να επιτρέπονται οι μεταφορές με Φ/Γ άνω των 3,5 τόνων μόνον τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα. Περαιτέρω, δεν αντιμετωπίζεται η διέλευση από το παράπλευρο δίκτυο των Φ/Γ με σκοπό την φόρτωση προϊόντων, δομικών υλικών ή οικοσκευών, μηχανημάτων και κάθε είδους διανομή και τροφοδοσία, δεδομένου ότι τούτο επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρχει δελτίο αποστολής (παρ. 2, στοιχείο δ της ΥΑ).

Πέραν και ανεξαρτήτως των προβλημάτων που δημιουργούνται για τον κλάδο των χερσαίων μεταφορών και για την οικονομία γενικότερα, για τα οποία επιφυλασσόμεθα, το εξαιρετικά επείγον θέμα είναι αυτό της άμεσης ενάρξεως ισχύος της υπουργικής αποφάσεως και της συνεπαγομένης άμεσης επιβολής σοβαρών οικονομικών κυρώσεων.

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας αγνοεί τα μέτρα αυτά, η άμεση συνέπεια θα είναι να ακινητοποιηθεί τεράστιος αριθμός φορτηγών αυτοκινήτων τις επόμενες ημέρες. Τούτο διότι, οι οδηγοί, μην γνωρίζοντας τα μέτρα θα διέρχονται από το παράπλευρο δίκτυο, όπου θα τους επιβάλλονται τα προαναφερθέντα πρόστιμα, τα οποία θα αδυνατούν να καταβάλουν επιτόπου. Η ακινητοποίηση αυτή θα συνεπάγεται περαιτέρω προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, στην τήρηση του χρόνου παραδόσεως συγκεκριμένων προϊόντων ή μεταφορτώσεως σε άλλα μέσα μεταφοράς κ.ά.

Συνεπώς, παρίσταται άμεση ανάγκη να ανασταλεί η ισχύς της υπουργικής αποφάσεως τουλάχιστον για διάστημα τριών (3) μηνών για να δοθεί χρόνος να συνεργαστούμε με το αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΟΜΕΔΙ και να τους ενημερώσουμε αναλυτικά για τα προβλήματα που δημιουργεί η Υ.Α, τόσο στην εκτέλεση του μεταφορικού έργου, τον αποκλεισμό χιλιάδων επιχειρήσεων, όσο και την επιβάρυνση των αστικών περιοχών από την διέλευση χιλιάδων φορτηγών μόνο για την είσπραξη τελών διοδίων».

Πρώτες Επισημάνσεις

Η πρόθεση του συντάκτη της απόφασης είναι προφανής: Υποχρεωτική καταβολή διοδίων από τα φορτηγά. Ιστορικοί δρόμοι, όπως η Κάζα και η παλιά Αθηνών-Κορίνθου που χρησιμοποιούνταν για δεκαετίες και πάντως πριν την τοποθέτηση διοδίων τώρα βαπτίζονται παραλλαγμένοι δρόμοι που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή διοδίων. Βεβαίως, ισχύουν οι λόγοι που ο νομοθέτης επικαλείται όπως η ασφάλεια των κατοίκων η αποσυμφόρηση των παράπλευρων δρόμων σε κατοικημένες περιοχές κ.α. Άλλωστε αυτοί ήταν και οι βασικοί λόγοι που προβλήθηκαν για την ψήφιση του νόμου 4388/16.

Βεβαίως, ένα μεγάλο μέρος του παράπλευρου οδικού δικτύου – το μεγαλύτερο – χρησιμοποιείται για την αποφυγή διοδίων. Αυτό δεν αμφισβητείται. Είναι όμως σύννομο το μέτρο της πλήρους και γενικευμένης απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών από ένα τόσο εκτεταμένο εθνικό οδικό δίκτυο όπως περιγράφεται στο περιεχόμενο της πρόσφατης εφαρμοστικής απόφασης;

Δεν το γνωρίζουμε και γι’ αυτό θα περιμένουμε τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που προτίθεται να καταθέσει το ΠΣΧΕΜ. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι στη Γερμανία, ένα επίσης μεγάλο τμήμα αυτοκινητόδρομων χωρίς διόδια, εντάχθηκε πριν περίπου δύο χρόνια και αυτό στο δίκτυο των διοδίων.

Να επισημάνουμε ακόμη, ότι με την απλή ανάγνωση των απαντήσεων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για να τύχει εξαίρεσης ένα φορτηγό, γίνεται φανερό ότι φορτηγά με ξένες πινακίδες αποκλείονται αυτών των εξαιρέσεων.

Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών στο παράπλευρο οδικό δίκτυο και η υποχρεωτική εκτροπή τους στους αυτοκινητόδρομους, ναι μεν φέρνει λεφτά στα ταμεία των παραχωρησιούχων και στο κράτος με το ΦΠΑ των διοδίων, αλλά δεν είναι λίγοι οι αυτοκινητιστές που κρίνουν σωστό το μέτρο προβάλλοντας των άλλη πλευρά των επιπτώσεων, την οποία θεωρούν θετική. Αναφέρουν συγκεκριμένα, ότι με την παραπάνω απόφαση «θα σταματήσει επιτέλους ο αθέμιτος ανταγωνισμός».

Η φράση ανήκει φυσικά σε ένα από τους πολλούς ιδιοκτήτες μεταφορικών επιχειρήσεων, ο οποίος έχει δώσει εντολή στους οδηγούς του να κυκλοφορούν μόνο στους αυτοκινητόδρομους καταβάλλοντας τα διόδια και βλέπει ότι οι συνάδελφοι που ακολουθούν τους παράπλευρους δρόμους, «το μόνο που καταφέρνουν είναι να χτυπούν τις τιμές και να ρίχνουν τα κόμιστρα βλάπτοντας έτσι ολόκληρο τον κλάδο».

Το περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & TIR έχει κατά καιρούς δημοσιεύσει ρεπορτάζ με τη σύγκριση κάθε φορά των δύο διαδρομών, εκείνης των αυτοκινητόδρομων και εκείνης του παράπλευρου δικτύου. Στο τέλος του ρεπορτάζ καταγράφονται πάντα τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της κάθε διαδρομής όπως αυτά προκύπτουν με αντικειμενικά κριτήρια. Αναμφίβολα – κάνοντας μια πολύ γενική αναφορά – τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη βρίσκονται στην πλευρά του αυτοκινητόδρομου. Τα άμεσα, τα καθημερινά οφέλη βρίσκονται στο παράπλευρο δίκτυο, το οποίο το ακολουθεί ο αυτοκινητιστής που δεν είναι σε θέση κάθε πρωί που ξεκινά για δουλειά να έχει τα απαιτούμενα για τα διόδια μετρητά. Αν πάλι, διαθέτει τα μετρητά, αλλά κινείται στο παράπλευρο δίκτυο «χτυπώντας» τα κόμιστρα, τότε και οι συνάδελφοί του έχουν δίκιο μιλώντας για αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά και ο νομοθέτης του 4388/16 και της πρόσφατης απόφασης.

Να προσθέσουμε τέλος, ότι η απόφαση δεν κάνει διάκριση μεταξύ ΦΔΧ και ΦΙΧ και αυτό θα λέγαμε ότι δίνει ένα «άλλοθι» στο νομοθέτη ότι δηλαδή δεν στοχοποιεί τα ΦΔΧ.

Ζητούν εξαίρεση τα γερανοφόρα

Επίσης, με επιστολή του, ο πρόεδρος του σωματείου των γερανοφόρων οχημάτων Βασίλης Σαχινίδης ζητεί την εξαίρεση των οχημάτων αυτών από την απαγόρευση της κυκλοφορίας τους στο παράπλευρο δίκτυο, «όπως ισχύει (η εξαίρεση) για τις εθνικές οδούς, τις μπλε ζώνες και τα ωράρια κοινής ησυχίας», αναφέρει συγκεκριμένα.